58 Bedroefde weduwen De bedoeling van het request aan de Staten was uiteraard een verzoek om schadevergoeding. Zeker, in de eerste plaats wordt gewezen op de 'deerniswaardige 19 bedroefde weduwen en 54 weezen van al die ongelukkige dog kloekmoedige mannen, alsmeede aan de naaste bloedvrienden der 25 ongetroude personen en aan de bedrukte moe ders der 8 omgekomen jongens', maar vervolgens wordt al heel snel verwezen naar de strop voor de rederij, die voor het schip 'met zijn geheele uytrustinge en armeeringe (bewapening) een capitaal van ruym 42.300,- gespendeert heeft. Wel wat huichelachtig is de erop volgende opmerking dat 'hun dit smertelijk verlies alleen ter liefde van het Vaderland overgekomen (is)', want het was uiteraard in de eerste plaats de bedoeling een vij andelijk koopvaardijschip buit te maken. Het antwoord van de heren Hoogmogenden staat in de 's Gra- venhaagsche Courant van 30 augus tus 1782 als volgt omschreven; 'Hun Hoog Moog, hebben den 12 der verleeden maand, op het request door de Heeren Jaques Ber- geon en Comp. in het afgeloopen jaar aan hoogst deselven gepresen teerd, beslooten 10.270,- aan de weduwen en weezen van de equipa ge met het kaperschip 'de Dappere Patriot' in de lucht gesprongen, te doen uitdeelen in deze voege: dat de weduwe van den Kapt. Verbaan daarvan gemete 1000,-, elke weduwe van de vier andere officie ren 600,-, ieder weduwer onder officieren 400,-, elke weduwe der vijf bootsgezellen 250,-, ieder kind der elf officieren 50,-, elk kind der negen en twintig onderof ficieren 30,-, ieder kind der zes bootsgezellen 25,-, en elk der negen ouderlooze weezen 50,-, maar dat in de verdere verzoeken bij het gemelde request gedaan voor alsnog niet kon getreeden wor den.' Van een schadeloosstelling aan de rederij en van een susidie aan bestaande en nog uit te rusten kapersche pen wilden de Staten niets weten.3 Ook de opmerking in het request dat 'in de oudste annales nogte in de nieuwe historiën dezer republiek niet bekent (is), dat er ooyt een van hare particuliere commissievaarders dergelijke oorlogsramp vegtender- hand is overgekomen', noch de mededeling dat als 'de Dappere Patriot' 'den engelse Cameleon zoo moedig niet in de weeg geweest (was), den vyand... mogelijk wel een of meerder rijk geladene nederlandsche sche pen in zijn havens (zou) hebben kunnen binnensle pen', vermocht blijkbaar geen indruk te maken. Over de oorzaak van de ramp worden geen mededelin gen gedaan. 'Of dit jammerlijk ongeluk aan onvoorzigtigheid dan wel aan toeval zij toe te schrijven, dan of Verbaan, ziende, dat hij zich niet langer kon verdedigen liever verkoos den heldendood te sterven dan zich over te geven, is nimmer kunnen uitgemaakt worden, daar niet een enkel man der geheele equipage behouden bleef.' Aldus de rijksarchivaris J.C. de Jonge in 1845, kenne lijk nog onder de indruk van de heldendood van Van Speyk. Erg waarschijnlijk is zo'n verkozen heldendood niet, al was het wel eerder in de geschiedenis voorge komen. Zo vertelt De Jonge hoe de Zeeuwse vice- admiraal Bastiaen de Lange als hij in 1574 bij Vlissin- gen slaags raakt met vier Spaanse Koningsschepen en dreigt het onderspit te delven 'eenen eerlijken dood boven een schandelijk leven' verkiest. 'Hy steekt den brand in het kruid en zijn schip en die der vijanden vliegen, met alles wat zij bevatten, in de lucht. Dezelfde auteur vermeldt hoe de Hollandse vice-admi- raal Reynier Claeszen in 1606: ofschoon van allen verlaten... twee dagen alleen vecht tegen de Spanjaar den. Ten laatste wordt zijn bodem onverdedigbaar; doch eenen eerlijken dood boven eene schadelijke sla vernij stellende, slaat hij aan de zijnen voor, liever den brand in het kruid te slaan dan zich over te geven. De moedige manschappen geven hunne toestemming tot dit schikkelijk besluit... en Claeszen steekt den brand in het kruid en het schip met alles wat zich aan boord bevindt, vliegt in de lucht...'

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 26