57 Explosie En toen gebeurde het. Terwijl de twee schepen 'tot half 10 uuren... raa-aan-raa vogten... vloog 'den Dap pere Patriot' op eene geweldige en deplorabele wijze in de lugt met zijne geheele moedige, dog allerbe- klaagenswaardige equipagie ten getalle van 54 menschen.' De gevolgen waren allerverschrikke lijkst. Het Engelse schip raakte over dekt 'met een groot gedeelte der lee- den (ledematen) en stukken van menschenvlees, harsens als ander- sints, welke zoo aan deszelfs masten als scheepswand gekleeft waren'. Ook het vijandelijk schip was danig beschadigd 'en zijn geheele boven tuig en zeylagie verbrande'. Ook daar waren doden en gewonden gevallen. In het aan de stadhouder gerichte request is sprake van 'circa 40 a 52 dooden en gekwes- ten'. Tenslotte wordt nog vermeld dat 'den vyand zeer veel werk had omme zig in de haven van S'hields bij Edenburg in Schotland te doen binnen sleepen'. De Engelsen wil den 'absoluut niet anders gelooven dan dat zij volstrekt in plaats van 5 korte vierponders met zesponders zoude beschoten zijn'. Uit de 'lijst der armature' blijkt echter dat er slechts 14 zgn. vierponders aanwe zig waren (en twee reserve). Springen van 't kaperschip De dappere Patriot. J. Buys, inr. et Delin. Rein Vinkeles C. Bogerts Sculp. Originele kopergravure uit 7782. In particulier eigendom van W. van der Plas, Katwijk. Tessel' naar zee gezeild was, daags daarna voor Cam per duin een Engels fregat ontdekte. Edoch, toen ze er ongeveer twee uur achteraan gezeten hadden, ontdek ten ze 'dat hij hun te magtig was en wel na gissing met 30 zwaare stukken omtrent 300 man gemonteert (gemonsterd?) was...' Bij deze gelegenheid ontdekten ze ook 'dat de Patriot van boven eenigsints te zwaar getuigt was', reden waarom het schip de 23ste juli de Maas inliep 'en te Vlaardingen op het spoedigste in ordre gebragt zijnde.'1 Gevecht Op maandag 13 augustus 1781 liep het schip weer in zee om daags daarna 'op de hoogte van circa 6 mylen ten zuidoosten van Tessel' op een Engels tweemastfre gat 'genaamt The Cameleon, onder Capteyn Drury' te stuiten. Dit fregat, met 90 koppen bemand en 'vol gens anderen met zoveel negenponders en vier caron- nades gewapend'.2 Om ongeveer kwart voor negen waren de schepen, aldus het eerder genoemde request aan de Staten Generaal, 'zoo digt bij eikanderen dat men een beschuyt van het eene schip op het anderen kon smij ten'. Daarop eiste de Engelse kapitein dat de Holland se kaper zijn vlag zoude strijken voor die van zijnen Koning, waarop er een Neederlander, aanhebbende een roode vest, zeer verwoed van weegens den Dappere Patriot hem toeriep: 'Strijk zelf engelse honds vot' en daarop kreeg 'The Camele on' de volle laag.' De Engelsman liet dat uiteraard niet op zich zitten 'en daarop volgde zonder eenige stil- stant het hevigste en hardnekkigste gevegt dat men ooyt zo digte bij, van eenig Hollandsche particuliere kaper gezien heeft...

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 25