De explosie van de Kaapvaarder 'De Dappere Patriot' (1781) 56 Het was in de dagen van de Repu bliek der Zeven Verenigde Neder landen gebruikelijk om bij het uit breken van een zeeoorlog kaper brieven uit te reiken aan hen die bereid waren voor eigen rekening jacht te maken op koopvaardij schepen van de vijand. Vooral in tijden dat onze oorlogsvloot in feite niet tegen die van de vijand was opgewassen, zoals in de vier de Engelse oorlog (i78o-'84) het geval was, werd de kaapvaart, ook wel commissievaart of vrije nering genoemd, van regeringswege sterk aangemoedigd. En ook de pers deed ijverig mee. Zo schrijft de 's Gravenhaagsche Courant op 22 januari 1781: 'Omme nu derhalven een iegelijk geleegentheid te geeven door een klein gedeelte van hunne middelen tot dat waarlijk heilzaam oogmerk en tot behoudenis onzer zoo duur gekogte vrijheeden welmenent en ten spoedigste mede te kunnen werken, is er een Plan van Kaap- Reederij ontworpen en gedrukt; ten einde door dezelfde terstond een of meer kloeke wel gecom mandeerde en wel bezeilde kaper schepen hoe eerder hoe beter aan te leggen en te equipeeren op de voordeligste wijze en plaatzen... De voornoemde reederij (waarin een ieder naar gelang van zijn for- tuijn en vaderlandsliefde zig kan interesseeren) bestaat uit een onbe paald getal van aandeelen a 100,- ieder, zoodat dus een iegelijk zon der onderscheid voor zooveel aan deelen op toonder ofte op naam na deszelfs verkiezing kan participee- ren als het hem belieft.' Uiteraard bedoelt de redacteur van de krant dat iedere lezer, en alleen de elite las een krant, een aandeel zou kunnen kopen. Want een doodgewone man uit het volk moest voor die honderd gulden altijd nog een half jaar werken! Ruim een jaar later, op 6 maart 1782, stond er in die zelfde krant ondermeer: De kaapreederij is een oorlog, die door de burgerij gevoerd, en wat meer is, die door particulieren zelve ingerigt en gedirigeerd wordt. Daar is schier geene gelegenheid als deeze, waardoor de burgerij haare vaderlandse gezindheid opentlijk aan den dag leggen en haare regtmaatigen gevoeligheid tegen den vijand, met meerder nut, kragdadig maalcen kan, dan door het uitrusten van wel gewapende, goedbezeilde kapers en bootsvolk daarop, dat dit spel gewend is...' Dat laatste moet er wel worden bij gezegd, want de elite mocht dan een gokje wagen door een of meer aandelen te kopen, de varensgasten waagden hun leven! Twee Pettemers Hoe dan ook, in Den Haag kwam in januari 1781 een Vaderlandslievende Reederij tot stand, een onderne ming die op touw gezet werd door het Haags ban kiershuis Jaq. Bergeon en Co. Deze rederij bracht 'De Dappere Patriot' in de vaart, een kaperschip o.l.v. kapitein Daniël Verbaan (Scheveningen), bemand met 54 manschappen waarvan 47 Nederlanders. Bijna de helft van de Nederlandse bemanning (20) kwam uit Scheveningen, maar onder de bootsgezellen bevonden zich ook twee Pettemers, de (ongehuwde) matrozen Krijn Pieterse Guldewagen en Jan Teunisse Snip. De 32- jarige Krijn was een van de twaalf kinderen van Pieter Jansz. Guldewagen alias Franse Piet (overleden januari 1781) en Neeltje Cornelisdr Brouwer. Jan Teu nisse Snip was vermoedelijk de op 3 mei 1739 gebo ren zoon van Teunis Lourensz. Snip en Maartje Cor nelisdr (meded. P. Dekker, Schipluiden). In een aan de Hoog Mogende Heeren Staten Gene raal gericht request met een afschrift aan Zijne Door- lugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau, Erfstadhouder, Capteyn Generaal en Admi raal der Vereenigde Nederlanden enz. enz.', schrijven de reders dat het kaperschip op de 20e juli 1781 'uyt

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 24