49 strook domeingrond aan de Buiten haven voor haar gebouwen en toen haar eerste schip naar Oost-Indië vertrok vlagde Den Helder, was het feest, speelde de muziek en werd er vuurwerk afgestoken! Dat was na genoeg voorbij. Nog maar twee jaar te gaan vóór de bedrijven en hun schepen die de haven deden op bloeien voorgoed naar Amsterdam zouden vertrekken. En dat wisten de Nieuwediepers dondersgoed.... Stonden er ook nog goede berich ten in de Courant op oudejaarsdag? Ja, 'Het Nederlandsch stoomschip Madura, van hier naar Batavia, via Suez, is den 24e dezer te Port-Said aangekomen en zou de 26e dezer de reis voortzetten; alles wel aan boord'. Zoals ook 'alles wel aan boord' was op het schroefstoom- schip Deli in Aden, en op het stoomschip Koning der Nederlan den van Batavia op weg naar Den Helder. Ook werden in het achter liggende jaar de bouw van de school aan de Oostslootstraat en de Vlamingstraat aanbesteed. Ze zou den in november van het nieuwe jaar opgeleverd worden. De adver tenties 'met eene liefdadige strek king hebbende' konden nog steeds kosteloos geplaatst worden en het Amstels bier en koffiehuis aan de Kanaalweg te Helder werd verkocht aan de Christelijke gereformeerde Gemeente! Wie naar zijn naasten in de koloniale landen een groet wilde sturen moest haast maken, op 1 januari vertrok per trein de landmail naar Oost-Indië via Mars- eille, naar Cura£ao en Suriname, en naar Kaap de Goede Hoop via Sout- hampton. Nieuwjaarsdag 1874 'Moesten wij voor 't jaar, waarvan wij afscheid namen een naam vin den, moesten wij het een kenmer kend teken geven om het te onder scheiden van de zeer velen, die zijn vooraf gegaan, en van de velen die komen zullen, dan zouden wij het willen noemen: het jaar der Gevol 7 november 7876: feestelijke opening van het Noordzeekanaal in IJmuiden door Koning Willem III. gen, het Nemesisjaar', aldus de Heldersche Courant op 1 januari 1874. 'Aan grote feiten was 1873 arm, maar het volle gewigt der gevolgen van vroegere handelingen werd ons in dit tijdvak in de hals gelegd. In dit licht wenschen wij het jaar 1873 nog eens te beschouwen, voordat wij den arbeid op ons nemen, die zijn opvolger gereed staat ons op te dragen'. RENS SCHENDELAAR Bron: Heldersche Courant 31 december 1873 en 1 januari 1874. Jaarverslag gemeente Den Helder 1873 Uit de geschiedenis van Helder, het Heldersche Kanaal en de haven het Nieuwediep, door P. C. de Boer, J. Brouwer en H. J. Boldingh.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 17