Het tij keert Oud en Nieuw 125 jaar geleden 'Zo'n oudejaarsavond heeft altijd iets dat anders is dan hetgeen een gewone avond meebrengt. Dat iets is niet altijd aangenaam; verre van daar; het is soms zeer treurig', aldus de Heldersche Courant op 31 december 1873. 'Er komen dan wel eens denkbeelden bij ons op, die zelfs zeer smarte lijk zijn, maar al is dit nu juist niet het geval, een zekere wee moedigheid kan bijna niemand van zich weren. Die weemoedig heid zelve heeft intussen iets bemoedigends. Zou dat niet komen door de nabijheid van de opgaande zon, die onze blik als vanzelf op de toekomst richt, die onze hoop verlevendigt. De mensch, die niets meer van de toekomst verwacht, behoort gelukkig tot de zeldzaamheden. Hiermede wenschen wij onze lezers een genoeglijke einde van het jaar 1873'. Het waren weinig hoopvolle woor den in een tijd dat de eerste donke re wolken zich boven Den Helder samenpakten. Immers, de laatste jaren van een korte economische bloei kondigden zich aan. On danks dat er dikke rijen schepen aan de steigers lagen van het Nieu- wediep, waar mannen laadden en losten en waar drukte en bedrijvig heid heerste. In de Courant wer den de statig binnenlopende zeil schepen aangekondigd als 'Bin nengekomen te Helder' of'Uitge zeild te Helder'. Dat waren niet de kleinsten en zij hadden namen als: Rose, Ocean King, en Lindesnaes. De handel bloeide nog steeds, vooral aan de Binnenhaven waar de handelaars in scheepsbenodigd- Havengezicht Nieuwediep. heden woonden. De bevolking nam gestaag toe en be stond in 1873 zelfs uit 25.328 inwoners. Maar in Am sterdam wisten ze het toen al. Daar werd al sinds 1852 onafgebroken actie gevoerd, en nu met succes! 'Voor het verkrijgen eener kortere verbinding naar zee, welke tenslotte leidde tot het graven van het Noordzee-Ka- naal'. Anders gezegd, het graven van de directe vaar route vanaf de Noordzee, via IJmuiden naar Amster dam. En dat zou de doodssteek voor maritiem Den Hel der gaan betekenen en dat kwam ieder (nieuw) jaar dichterbij. Er was nog maar een paar jaar te gaan, tot 1876 om precies te zijn, tot de opening van het Noord- zee-Kanaal. Den Helder had de slag verloren van Am sterdam. Ondanks, of beter gezegd dankzij dat Nieuwe diep zich ontwikkeld had tot meer dan een voorhaven van Amsterdam. Zelfs tot afvaarthaven voor stoom schepen omdat Amsterdam noch Rotterdam toeganke lijk waren voor de stoomschepen van de Maatschappij Nederland, domweg omdat zij een te grote diepgang hadden. Huurde deze Maatschappij zelfs niet een 48

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 16