Het Vliegend Blaadje De belangrijkste reden voor de proble men van beide kranten was echter dat in 1873 een derde krant in Den Hel der was opgericht: het 'Vliegend Blaadje' door de (weer) boekhandela ren J.P. Berkhout en M.E. de Grauw. Deze krant was de helft goedkoper dan de andere, zowel in abonne mentsprijs (één cent per nummer te gen 2 cent voor de andere), terwijl ook minder voor advertenties werd gere kend. Hij was dan ook bestemd voor 'zowel voor de deftige burger als voor de mindere man'. Vanaf april 1873 met twee nummers per week, dinsdag en vrijdagmiddag in een oplage van 5000, haast niet te geloven voor een inwonertal van rond 21.000, maar de hele oplage zal vast niet altijd verkocht zijn. In 1909 verkocht Berkhout zijn aandeel aan drukkerij v/h C. de Boer en zoals gezegd werd in 1914 de naam Heldersche Courant gekocht, waarna ook de frequentie 3 maal per week werd, dinsdag, donderdag en zater dag. Deze krant, vanaf 1936 een dagblad, heeft het zelfstandig volgehouden tot 1946, toen hij opging in de 'Verenig de Noordhollandse Dagbladen'. Met name het zaterdagse bijblad 't Jutter- tje' (vanaf 1923) was erg populair. Er zijn nog veel meer 'kranten' in Den Helder verschenen, die echter meer het karakter hadden van een adverten tie- of partijblad of al heel snel weer verdwenen, zie het zeer volledige overzicht uit 1926 van De Boer jr. Vermeldenswaard is 'Extra Tijding' dat van 1886 tot 1914 door (natuurlijk) boekhandelaar A.P. Staalman twee maal per week werd uitgegeven. In het begin had het enige populariteit als roddelblad. Staalman zelf was ook populair; hij bracht het tot Raadslid en lid van de Tweede Kamer. Geraadpleegde literatuur; C. de Boer jr. (1926) 'Bijzonderheden om trent de te Den Helder verschenen nieuws-, advertentie en partijbladen'. Guus van Heusden heeft dit geschreven overzicht in 1954 uitgetypt en er gebruik van gemaakt in het volgende artikel. Guus van Heusden 'Uit de geschiedenis van Den Helder', nr. 178 (19 juli 1957) in de door Obbens verzorgde bunde ling van deze artikelenreeks. Jubileumbijlages Helderse Courant, 11 januari 1973 en n ja nuari 1998. M. Stephens (1989) Geschiedenis van het nieuws - van de tam tam tot de satelliet. (vertaald uit het Engels) Spectrum, 428 pp. W.C. Stoll, notities naar aanleiding van de aankoop van ge bundelde jaargangen van de Heldersche en Nieuwedieper Courant. Levend Verleden 1(2) pp 25-26,1988. R.Maas (redactie), 1993. Tussen wet en opinie, Staatsdrukke rij en Uitgeverij, 91 pp. Overige gegevens uit de Winkler Prins Encyclopedie (tref woord dagblad) De koppen van de belangrijkste kranten die in Den Helder verschenen met hun naamsveranderingen zijn hierbij ge- copieerd. Vöör 1869 zodanig dat de 'vuile vingers van de fiscus' te zien zijn. In de bibliotheek van de Helderse Historische Vereniging (HHV) in het stadhuis van Den Helder zijn met name de oudere jaargangen goed vertegenwoordigd; later vallen er grote gaten, zoals uit het volgende overzicht blijkt: De 'krant van Bakker' Eigendom van de gemeente Den Helder: 1843-1877 (1845 en 1846 ontbreken). Eigendom HHV: vanaf 1861 enige jaargangen, gedeeltelijk overlap met de serie van de gemeente. Na 1877 zijn aanwe zig 1878,1879,1884-1888,1890 en 1891. Van de opvolgers, Nieuwsblad, later Dagblad voor Helder en Hollands Noorderkwartier zijn aanwezig: 1893,1896,1899 en 1910. De 'krant van Giltjes' Eigendom HHV: 1861-1876 (1863 en 1874 ontbreken). Het 'Vliegend blaadje' Eigendom HHV: 1876; 1878-1901. Behalve de eerste (1873) zijn alle jaargangen in het archief van de VND te Alkmaar. De Heldersche Courant, na de overname van de 'krant van Giltjes in 1914. Het volledige archief is in Alkmaar. In de HHV bibliotheek zijn alle jaargangen vanaf het /f kwartaal 1946 aanwezig, be halve 4e kwartaal 1969 en het ie en ■f kwartaal 1970. Deze zijn alle eigendom van de gemeente Den Helder. A.J. VAN BENNEKOM 45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 13