De bekende 'Oprechte Haarlem- sche Courant' is niet de oudste, wel de periodiek die het langst onafge broken is verschenen, opgericht in 1656 door de stadsdrukker Abra ham Casteleyn en verschenen tot 1942. Dit was een - niet alleen in Haarlem - veel gelezen kwaliteits krant. Er waren er meer, omdat de Republiek der zeven Verenigde Ne derlanden in de zeventiende eeuw een toevluchtsoord voor intellectu elen uit heel Europa werd. Zo had ook de 'Gazette de Leyde', uitgege ven door gevluchte Hugenoten in ternationaal gezag. De rol van de Republiek als grote mogendheid, werd overgenomen door Engeland, waar het eerste echte dagblad ver scheen, de 'Daily Courant'(i702, Londen). De 'Times' (1788) nam de rol van de Gazette de Leyde over. Het eerste echte dagblad in Neder land was het 'Algemeen Handels blad', in 1828 opgericht en vanaf 1830 in Amsterdam verschenen. De Staatscourant en het Dagbladzegel Na de franse bezetting werd in 1814 de 'Nederlandsche Staatscourant' opgericht, aanvankelijk ook met binnenlands en buitenlands nieuws. De bedoeling was in onze ogen wat dubbelzinnig: niet alleen nieuws maar ook propaganda. For meel om het uitgeven van allerlei roddelbladen te bemoeilijken, werd aan andere kranten een belasting opgelegd: het zogenaamde dagblad zegel, overigens gebruikelijk in heel Europa. Deze stempels op de voorpagina werkten nogal kosten verhogend op de uitgave van ande re kranten en er werd dan ook hef tig geprotesteerd tegen deze 'vuile vingers van de fiscus'. In Belgie werd het dagbladzegel al in 1848 afgeschaft, in Nederland pas in 1869 door de liberale minis ter Van Bossen. De argumentatie is interessant: Natuurlijk was het strijdig met het liberale gedachten- goed dat er belasting zou worden geheven op een belangrijke zaak als nieuws, maar ook zou het goedkoper worden van kranten, de versprei ding van advertenties vergroten, waardoor er meer ge kocht zou worden. Het wegvallen van de rijksinkom sten werd gecompenseerd met een verhoging van de alcoholaccijns. Een gevolg was ook dat de Staatscourant zijn domine rende rol als opinieblad verloor; in 1875 verdween het buitenlands nieuws en al spoedig werd het alleen dag blad voor het bekendmaken van regelgeving door de verschillende ministeries, maatregelen van bestuur, of ficiële advertenties en andere wettelijke verplichtingen. Den Helder De geschiedenis van het Helderse krantenwezen is be schreven door Guus van Heusden, in een van zijn vele artikelen 'Uit de geschiedenis van Den Helder', die in de Helderse Courant verschenen zijn (nr. 178,19 juli 1957). Enkele details zijn door Stoll vermeld in 'Levend Verleden', jaargang 1 (1988) terwijl de geschiedenis van alleen de Helderse Courant (met 't Vliegend Blaad je' als voorloper van 1873 tot I9I4) besproken is in een bijlage van de 'Helderse Courant' van 11 januari 1973, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan en on langs nogmaals met de nadruk op de meer recente ge schiedenis in een bijlage bij het nummer van n janu ari 1998. Het volgende is voornamelijk gebaseerd op die artike len, waarbij ik de nadruk heb gelegd op de geschiede nis vóór 1873. Eind 1842 stichtte de in Broek in Waterland geboren boekhandelaar (alweer!) C. Bakker het 'Weekblad voor de Helder en het Nieuwediep'. Het eerste nummer, onder het motto 'Wij huldigen het goede' was van 1 ja nuari 1843 en bevatte 4 kleine pagina's berigten uit buitenland, binnenland, gemengd plaatselijk nieuws, scheepstijdingen, ingezonden mededelingen, een feuilleton en advertenties. De zaken gingen voorspoe dig, Den Helder groeide ook als handelshaven en in 1858 verscheen het blad tweemaal per week (zondag en donderdag) onder een nieuwe naam: 'Heldersche en Nieuwedieper Courant' en vanaf 1868 zelfs driemaal per week, dinsdag, donderdag en zaterdagmiddag. In de wandeling was dit steeds de 'Krant van Bakker', die langdurig gedrukt werd door de firma S. Giltjes, maar vanaf 1861 besloot Bakker ook het drukken in ei gen beheer te nemen. Dat was een behoorlijk inko mensverlies voor Giltjes, die nu vanaf 1 juni 1861 ook een krant ging uitgeven: de 'Nieuwe Courant voor Hel der, Nieuwediep, Willemsoord, enz.' die op woensdag en zaterdag verscheen en volgens eigen zeggen veel ob jectiever was. Deze 'Nieuwe Courant' heeft volgens een door C. de Boer jr. in 1926 gemaakt overzicht van 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 11