Helderse Historische Vereniging ING K 33 Secretariaat: Middenweg 71, 1782 BB Den Helder Bestuur Voorzitter: A. Boon, tel. 0223 612191 Secretaris: Mw.M.A.P. Kuys-Snelleman tel. 0223 619887 Penningmeester: M. Noot, tel. 0223 613378 Lid: H.J. Nieuwenhuizen, tel. 0223 630280 Lid: L.P. Obbens, tel. 0223 616161 Lid: L.J.M. Spetter, tel. 0223 613747 Lid: J. Sweep, tel. 0223 630965 Redactie 'Levend Verleden' Drs.J.T. Bremer, tel. 0224 221569 R. Schendelaar, tel. 0223 630077 Contactadressen werkgroepen Fotocollages en verspreiding blad J.C.D. Launspach, tel. 0223 619311 D. Borra, tel. 0223 615614 Bibliotheek en archief Mevr.A. Limonard, tel. 0223 621595 Video-werkgroep H.J. Nieuwenhuizen, tel. 0223 630280 Presentatie Mevr.N. Naviglio-Simonse, tel. 0223 616036 Het telefoonnummer in de advertentie van de ING Bank op de omslag is gewijzigd in (0223) 540600 Elfde jaargang, nr. 2 december 1998 Dit blad is een uitgave van de Helderse Historische Vereniging Verschijnt 4X per jaar. Bij de voorplaat H.M. Hertog Hendrik bij binnenkomst in de haven van Den Helder, gefotografeerd vanaf het Paleis. Inleveren kopij Kopij voor het blad wordt gaarne tege moet gezien bij de redactie van 'Levend Verleden', G.M. van Waardenburg- laan 101,1785 JP Den Helder. Voor zover de voorraad strekt zijn exem plaren van het verenigingsblad verkrijg baar a 5,- per exemplaar. Aan te vra gen bij het secretariaat. De statuten van de vereniging liggen voor de leden, na telefonische afspraak, ter inzage bij het secretariaat. Bankrekening 67.33.64.976 ten name van de Helderse Historische Vereniging bij de ING Bank te Den Helder. De contributie bedraag 25,- per vereni gingsjaar, van 1 juli t/m 30 juni. uitgeverij |k) Lay-out en technische realisatie:

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 1