- os. leeft hij want twee- iar loordat iten e er dan len per 1. Wan- wat en s hij i aan ;n van 'kenin- laatste ca. 1880. Helderse duinwaterleiding ca. t86j. heeft hij dan ook gedaan, al is daarmee natuurlijk niet gezegd dat hij alléén 'om den brode' tekende en schilderde. Zo heeft Leich volgens een bericht in de Heldersche en Nieuwedieper Cou rant van 9 juni 1867 een schilderij 'voorstellende een binnenkomend schip in stormachtig weder' ter beschikking gesteld als prijs voor een Verloting ten bate van Corne- lis Dito 'de held in stormgevaar' die zijn vlet en daarmee zijn broodwinning was kwijtgeraakt. Dezelfde krant van 19 november 1868 vermeldt dat de 'netto opbrengst der verloting van de tee- Werkzaamheden aan de Helderse duin waterleiding ca. 1867. kening van den heer Leich 50,00 was'. Deze verloting vond plaats voor de slachtoffers van een zeeramp op Terschelling. J.C. Leich ontwikkelde zich als een vaardig en productief kunstenaar die met name portretten, havens en zeegezichten en historiestuk ken vervaardigde en o.a. in Amsterdam en Den Haag tentoon stelde. Van zijn hand verschenen ook diverse schoolboekjes voor het lager onderwijs waarin knap gete kende historische taferelen waren afgebeeld. Maar niet alleen histori sche taferelen. Zo vermeldt de Heldersche en Nieuwedieper Cou- Helderse duinwaterleiding ca. 7867. - 101 41

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 5