latere Koegras nr. i. Door slijtage van zijn kleding, uitbreiding van de begraafplaats en het houden van meer toezicht op vooral de zondag vroeg en kreeg Zwaan na 18 jaar een loonsverhoging van honderd gulden per jaar. Wat het toezicht betreft had Zwaan gelijk: vernielingen en baldadigheden kwamen toen al voor. Daarom gaf het gemeentebestuur een bekendmaking uit waarin te lezen was dat: 'Kort geleden wederom baldadigheden zijn gepleegd door jongens op de Algemene Begraafplaats zoo als het schuiven van zerken en het springen over sloo- ten'. De werkzaamheden voor Rens Zwaan en zijn knecht Jan Schenk uit de Langestraat bestonden uit alle voor komende werkzaamheden op de begraafplaats en aan het plantsoen, met daarbij nog het onderhoud van de begroeiing langs het Kerkhoflaantje en de Huisduiner- weg. Als opvolger van Rens Zwaan stelde de gemeente J. Nebbeling aan. De behuizing op Heiligharn, sinds 1882 adres Koegras 1 en anno 1998 bekend als het Witte Huis (bloemen en planten) aan de Jan Verfaille- weg heeft in 1925 plaats gemaakt voor een dienstwo ning bij de huidige opgang van de Algemene Begraaf plaats waar de familie Nebbeling komt te wonen. Als in 1947 de eerste plannen op tekening worden gezet om in deze dienstwoning een aula te vestigen duurt het niet lang of het middengedeelte, waarin zich onder andere de familiekamer bevindt, wordt verbouwd tot aula. Het linker gedeelte met kamer, woonkamer en keuken bleef ongewijzigd, evenals de vertrekken aan de rechterzijde die in gebruik bleven voor de begraaf plaats. Vijf november 1948 werd de verbouwing opge leverd. Als in 1956 de plannen voor een geheel nieuwe aula op de begraafplaats te duur blijken wordt er geko zen voor een uitbreiding. Maar eerst zou de opvolger van J. Nebbeling, de heer j.W. Jan sen, op inovember 1959 vanuit de dienstwoning naar de nieuwbouw woning aan de Kerkhoflaan verhui zen. Niet veel later, in 1962, wordt links van de huidige opgang een gebouwtje gezet met daarin een schaftlokaal, waslokaal en opslag ruimte Het zijn veranderingen waar de naam van het beroep gravenmaker ook in mee gaat en gewijzigd wordt in beheerder. Als maart 1962 de plannen uitge werkt worden om de achterzijde van de aula met een opvallend hoge stenen uitbouw uit te breiden, krijgt het gebouw zijn huidige vorm. Inmiddels is als opvolger van J.W. Jansen, de heer J.H.(Joop) Hoffman als beheerder van de Algemene Begraafplaats aangesteld. Hoffman kwam in 1963 in dienst als grafdel ver, in de tijd dat er drie grafdelvers en vier man van de plantsoendienst werkten. Dat alles nog met de schep gebeurde, waarbij veel zwaar werk werd verzet, werk dat tegen woordig veelal machinaal gebeurt. Na een dienstverband van 34 jaren neemt Joop Hoffman op 30 sep tember 1997 afscheid. Het werd een afscheid van de laat ste beheerder van de Algemene Begraafplaats want de functie van zijn opvolger heet dan inmiddels opzichter. Het is E. (Evert) Siets- ma, sectiechef bij de Milieudienst, die opzichter is geworden van de Algemene Begraafplaats én van de groenvoorzieningen in Den Helder binnen de Linie. RENS SCHENDELAAR Voormalige dienst woning, anno 1998 in gebruik ais aula. 120

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 24