Het geprojecteerde kanaal zoude zeker voor Amster dam zijn voordeel hebben, maar of dat voordeel in eeni- ge evenredigheid zoude staan met de belangrijke kapi talen voor daarstelling benoodigd, met de kosten van onderhoud, schijnt ons minstens twijfelachtig. Heerschte hier de ondernemingsgeest, die de engel- sche kapitalisten kenmerkt, het ware een der eerste spoorwegen geweest, die, welke de grootste koopstad des rijks met de schoonste haven - met de haven van die koopstad verbindt, en beiden tot op weinige uren tot elkander doet naderen. Het zij dat de vroegere concessionarissen zelve de onderneming weder opvatteden, hetzij dat men zich met hen verstond, men zoude reeds dadelijk van al de door hen in der tijd gedane werkzaamheden van voor bereiding kunnen profiteren, en wat vroeger hun veel zorg, vele bezwaren opleverde, de moeijelijkheden door de Regering opgeworpen, zouden thans na de verkla ring van den minister van Binnenlandsche Zaken, ter gelegenheid van de beraadslaging over de subsidie aan den Rhijnspoorweg verleend - weinig te vreezen zijn. Het gouvernement wenscht den ondernemingsgeest te wekken, en zal waar die zich in algemeen belang open baart steunen. Kan en mag het al niet door regtstreek- sche subsidie het werk bevorderen, het zal geene gelde lijke opofferingen verlangen, om dat zoodanige spoor weg welligt tot verdediging van den Helder voor het departement van Oorlog eenige bijzondere voorzorgen en buitengewone werken vordert, het zal zeker niet tegenwerken - het zal, waar het kan, met zijnen invloed en medewer king de onderneming ter zijde staan. Naar onze overtuiging zal uitstel altijd nadeelig zijn voor de onder neming; de prijzen der landerijen zijn steeds stijgende en meer dan in vroeger jaren legt de landman zich op de verbeteringen van zijn land toe. Een gevolg hiervoor voor de onderneming zal zijn, dat de ver goedingen voor onteigening ook met ieder jaar grooter zullen wor den en daardoor een grooter kapi taal voor de daarstelling benoodigd zal wezen. Mogten deze opmerkingen mede werken om onze kapitalisten op deze onderneming hunne belang stelling te vestigen. LOEKDEUGD Het oude station met weggesloopte rail tijdens de ajbraak, 31 mei 1958. 117

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 21