leerlingen, na het behalen van het diploma, terug op de avondvakte- kenschool.' 'Helaas zou dit niet zo blijven. Na de invoering van de Mammoetwet in 1968 moest alles anders. Het vakgerichte onderwijs moest meer algemeen worden. Er kwamen twee brugjaren en de studietijd werd weer vier jaar. Meer algemeen onderwijs ging ten koste van prak tijklessen en het vaktekenen. Gelei delijk werd het aantal tekenuren teruggebracht. Alles moest ludieker en creatiever worden. Zonder in details te treden: verschraling van het vakgerichte werken was het gevolg. Dit werd niet door alle col lega's als prettig ervaren. Het vakte kenen werd steeds minder en het technisch schetsen werd erbij inge schoven. Hierdoor was het moeilij ker om aan voldoende lesuren te komen. Tekenen veranderde in meer creatief handtekenen. Dit maakte het voor mij noodzakelijk een bijscholingscursus te volgen aan de Rietveldacademie in Amsterdam. Later kwam er op school een ito-afdeling (individueel technisch onderwijs) bij. Ook daar voor moest een applicatiecursus worden gevolgd.' 'Het aantal leerlingen liep terug, mede doordat er nieuwe lagere technische scholen bijkwamen. De school aan de Sportlaan veranderde steeds meer van vakschool tot een algemene technische opleiding. Desondanks heb ik met veel plezier het tekenen onderwezen.' In 1988 stopte hij met lesgeven. 'Het was een mooie tijd geweest met veel fijne herinneringen. Gelukkig heb ik de tijd van de vele fusies die nog zou den volgen niet meer meegemaakt. Veel leerlingen zullen mij steeds bijblijven. Tijdens de vele ontmoe tingen met oud-leerlingen merk ik hoe goed zij in het leven geslaagd zijn.' 'Soms kijk ik vanaf de Sportlaan nog wel eens naar boven, waar lokaal 24 was gelegen. Het is geen teken lokaal meer en alles in school is veranderd. Vanaf mijn jeugdjaren tot nu heeft er een omwenteling plaats gehad die nauwelijks is te bevatten. De techniek heeft zich met rasse schreden verder ontwikkeld. Ook mentaliteit en moraal zijn niet meer te vergelijken. Alles is aangepast aan de moderne tijd, jongeren wor den opgeleid met een brede algemene ontwikkeling. Maar waar kan een leerling die het 'eenvoudige' hand werk wil doen nog een opleiding krijgen? Zou daar de oude ambachtsschool niet de juiste opleiding voor zijn geweest? De tijd zal dit misschien nog eens uitwijzen', aldus Jellema. MET DANK AAN K. JELLEMA Tekenleraar K. Jellema voor de klas. 114

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 18