lingen, waaronder 30 meisjes) en de Zangschool met een onderwij zer en 60 manlijke en 45 vrouwe lijke leerlingen. armwezen Evenals in 1874 was de situatie in Noord-Holland in het algemeen vrij gunstig, 'hier en daar meent men zelfs vooruitgang te bespeu ren. De gezondheidstoestand der volwassenen was over 't algemeen goed en er was, vooral in de grote gemeenten, ruim gelegenheid om werk te vinden'. De winter was weliswaar 'van langen duur, docht slechts in weinige gemeenten werkte dit nadeelig op het cijfer (aantal) der bedeelden'. De particu liere bank van lening en de Nuts- spaarbank deden goede zaken. Waterstaat In de haven Het Nieuwediep wer den diverse verbeteringen aange bracht, zoals onder meer verster kingen met Belgische steen. 'Door het Departement van Oorlog werd in dit jaar aanbesteed het verbete ren van de Oostbatterij en het ver beteren van het zeefront van het fort Erfprins, beide aan de Helder- se zeewering gelegen'. Van de wegen werd zevenhonderd vierkante meter nieuw bestraat en 3594 vierkante meter 'verstraat'. Ook is een nieuw riool gelegd. Landbouw en veeteelt De oogst was vrij gunstig; het voor jaar was goed, de zomer vooral droog, maar het najaar weer gun stig. Het vee bleef gezond, hoewel bij enkele paarden kwade droes en midworm geconstateerd werden. Het Helderse veefonds telde 21 deelnemers, die 68 runderen ver zekerd hadden, waarvan er twee stierven of moesten worden afge maakt. Hun getaxeerde waarde was 230 gulden, de kadavers brachten nog 80 gulden op; 184 is uitbe taald, zijnde tachtig procent van de getaxeerde waarde. De omslag per rund was 1,80. Visserij De visafslag zette ruim tweehon derdduizend gulden om; het betrof aanvoer van vissers van elders. De Helderse en Huisduiner vissers vingen ongeveer 10.000 haringen (die voor vijf gulden per tal van 200 werden verkocht), 800 tal geep 12 per tal), 300 stuks zee baars, 2500 stuks harder 40 cent per stuk) en 100.000 pieterman nen 75 cent per 100 stuks). Uit de oude oesterbewaarplaats kwamen 150.000 middelgrote en 60.000 grote oesters, uit de nieu we 55.000 stuks. Er werd 15000 kg zeewier opgevist, maar van de Huisduiner schelpenvisserij was de opbrengst 'onbetekenend'. Handel en scheepvaart De invoer te Helder omvatte 50.000 ton hout, 178.000 ton steenkool en 44.000 ton granen; de uitvoer: 109 ton kaas en 327 ton boter. Zeeschepen voeren in en uit. Zoals eerder gesteld, het was in 1875 nog een drukte van belang in de haven. Maar dat zou dus niet zo lang meer duren... Na 25 afleveringen HELDERSE JAREN sluit Frank van Loo met de bijdrage over het jaar 1875 deze veel gelezen serie af. Een reeks artikelen waarin op een heldere wijze over het leven in Den Helder werd geschreven en vele onderwerpen werden behan deld. Graag bedanken wij hierbij Frank voor zijn vaste inbreng en het vele werk dat is verricht voor het schrijven van de serie. De redaktie Schoollokaal uit de vorige eeuw.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 8