32.500 was het aandeel in de opbrengsten van de rijksper sonele belasting (op getoonde welstand). De totale uitgaven beliepen ruim ƒ175.000. Grote posten waren onderwijs en armenzorg (bejaarden, weduwen, wezen en gehandicapten). Medische politie Van de 447 sterfgevallen waren er onder meer 72 geboek staafd als gevolg van lichaams zwakte/tering, 12 typhus, 47 stuipen, 29 hersenziek- Gemeenteschool ten, 38 keel- en longtering/bloedspuwing, 52 acute Weststraat. ziekte ademhalingswerktuigen, 10 verdrinking/zelf moord, 11 onbekende oorzaak en 8 gewelddadige dood/zelfmoord. De 'Croup heerste epidemisch in vooral Amsterdam, maar kostte ook in Den Helder zeventien mensen het leven. Openbare veiligheid Het Helderse politiekorps telt een waterschout, een commissaris, een inspecteur, tien agenten (waarvan vier tijdelijk), vier veldwachters (voor de buitengebie den, neem ik aan), 33 'nachtwachts behoorende tot de politie', waaronder acht assistent-nachtwachts. Voorts was er de Rijksveldwachtbrigade van negen man, onder leiding van een brigadier majoor titulair. Strandingen 29 september: 'Het Engelsche barkschip 'President', kapitein G.E. Barker, van New York naar Hamburg. Het schip is op de zuidergronden verbrijzeld. De kapi tein en 17 man alsmede de vrouw van een der schepe lingen zijn gered. Een man van de equipage, die ziek was, is omgekomen'. Nationale militie Tijdens de loting dit jaar waren 167 militieplichtigen in leven, waarvan er vijftig daadwerkelijk in dienst gingen - inclusief zeven plaatsvervangers en een num- merverwisselaar. Nog steeds konden jongemannen uit gegoede families zo onder de dienstplicht uit. Elf van de 127 gekeurden waren 'onder de maat', dat wil zeggen kleiner dan 1.55 meter. Onderwijs In 1875 werd een nieuw gebouwde openbare lagere school in gebruik genomen. Maar die 'bleek aldra geene genoegzame ruimte aan te bieden voor het getal kinderen dat er moest school gaan, waarop een viertal bovenlokalen, voor de de Industrieschool (soort LTS) bestemd, voor het lager onderwijs werden in gebruik genomen. Vol gens mededeeling van den school opziener is er (echter) ook nu nog geen voldoende ruimte om kinde ren van 6 tot 7-jarigen leeftijd, die krachtens de sedert 2 jaren bestaande bepaling niet tot de scholen worden toegelaten, te plaatsen. Door het gemeentebe stuur worden echter middelen beraamd om aan de bezwaren tegemoet te komen'. De onderwijzer C.J. Blok overleed in 1875 'en daarmee kwam een 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 6