Helderse jaren 1851 t/m 1875 69 L.F. van Loo Aflevering 25: 1875 (SLOT) croup eist levens onderwijs uitgebreid verbeteren zeeforten Bevolking Omstreeks 1850 telde Den Helder zo'n n.500 inwo ners. Vijfentwintig jaar later, eind 1875, zÜn dat er 21.328. Bijna een verdubbeling dus. De Juttersstad had een echte 'boom' doorgemaakt. Door de opheffing van de voor de economische ontwikkeling zeer beperkende bepaling: die van het 'onvrij terri- toir'-waar alle laden en lossen verboden was. De Amsterdamse kooplieden waakten ervoor dat deze uit de Franse tijd daterende bepaling van kracht bleef. Maar met de liberale regeringswind per 1848 begonnen de kansen van Den Helder te keren (j.T. Bremer, De aanleg van het Groot Noordhollandsch Kanaal door de Zijpe. Zijper Historie Bladen 8e jrg. Nr. 4, november 1990). Daar kwam vervolgens een algemeen gunstige eco nomische ontwikkeling bij. En Den Helder werd de voorhaven van Amsterdam dankzij het Noordhol lands kanaal. De vaart over de Zuiderzee was te tijd rovend en soms te gevaarlijk geworden. Die 'boom' zou niet duren. Als in 1876 het Noordzee kanaal wordt geopend krijgt Den Helder een forse klap. Zijn er in genoemd jaar nog 519 inklaringen van zeeschepen, negen jaar later (1885) is dat al gedaald tot 161 en in 1890 zijn het er nog maar 27. Ook de bevol kingsgroei stagneerde. In 1879 leven er 19.676 men sen in Den Helder, zelfs minder dan in 1875. A.D. van Buuren klaagde in juli 1878 over Nieuwediep: op de groote koopvaardijschepen, die er niet waren Toen alles treurde om het schoon verleden, Waarin handel en zeevaart de welvaartsbronnen vloeien deden' In 1875 vestigden zich 35 mannen uit de 'Koloniën van den Staat' in Den Helder, vijf mannen en zes vrouwen vertrokken daarheen. Een behoeftigen gepasporteerde militair vertrok naar Noord-Amerika. Gemeentebestuur De 830 kiesgerechtigde inwoners van Den Helder Raadhuis aan de hadden (periodiek) vijf leden van Dijkstraat de gemeenteraad te verkiezen. 1836-1927). Slechts 102 kiezers namen de moeite om hun stem uit te bren gen en de vijf werden herkozen. Later in het jaar was een buitenge wone verkiezing voor een raadslid nodig; in de eerste stemming kwam men er niet uit, maar in de herstemming wel. Financieel ging het de gemeente nog steeds voor de wind. Er was een reserve van 22.700 opge bouwd (batig saldi) en in totaal waren de gemeentelijke ontvang sten dit jaar 191.600. Daarvan kwam ruim 110.000 uit de gemeentelijke belastingen en bijna

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 5