BOERENHOFSTEDEN, Prins Hendrik Polder. HOOI,- WEI- en BOUWLAND, OPENBARE VERKOOPING met drie Arbeiderswoningen, J. R. G. Coninck Westenberg, Aanbesteding van SLOOTGRAVEN op Maandag 1 Augustus 's morgens 7 uur. Van de prins geen kwaad DRIE KAPITALE PRINS HENDRIK POLDER, WIJLEI ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINS HENDRIK eo aan den WelEdelGtboren llerr Er. H. Tydmaii, TE TEXEL in hel Lokaal van W. Moojen, aan den Burg le Texel. Amali£sHoeve. 150 jaar Prins Hendrikpolder Wil Thijssen en Gerard Timmerman Uitg. Langeveld De Rooy BV, Texel, 152 blz. Prijs 39.90. Nu de Texelse boot afmeert in de veerhaven 't Horn- tje en de oude Hoofdweg door de Prins Hendrik pol der aan de Zuidzijde van het eiland Pontweg gewor den is, komen we allemaal, als we Texel bezoeken, op weg naar Den Burg door deze 150 jaar oude pol der. Alleen dat is mijns inziens al een reden om het jubileumboek aan te schaffen en eens rustig door te lezen. Het boek bestaat uit twee delen geschreven door twee auteurs vanuit twee totaal verschillende gezichtspun ten Dat is de kracht én de zwakheid van het boek. Want de historicus Thijssen die de periode tot de Eer ste Wereldoorlog behandelt doet dit uiterst gedetail leerd en historisch verantwoord, de journalist Tim merman die de periode erna voor zijn rekening neemt doet dit zoals een journalist dat doet: zeer onderhou dend anekdotisch en met een minimum aan voetno ten ter verantwoording. In feite zijn hier twee ongeveer evenveel pagina's omvattende boeken met een totaal verschillende aan pak in één boek samengebracht, hetgeen op zich al een uniek geheel oplevert. Het zal duidelijk zijn dat heel veel lezers zich vooral aangesproken voelen door de journalistieke aanpak van de tweede auteur die de ruim veertig onderwerpen met titels als planten in de polder, veldnamen, eieren rapen, de jacht, van paard naar trekker, bloembollenteelt, ruilverkaveling, t.v. op gas, Nioz in polder 't Horntje, het meest aanspreken. Anderen voelen toch meer voor de systematische aan pak van Thijssen: bedijkings concessie, Sociëteit van Eigendom (zestig aandelen), de eerste dijk, de tweede dijk (polder eindelijk droog), verkaveling polder, gra ven van sloten en greppels, polderreglement, de eerste zetboeren enz. Het spreekt vanzelf dat ook de rol van de naamgever van de polder, prins Hendrik de Zee vaarder (1820-1879), jongste zoon van Koning Willem II en Koningin Anna Paulowna, eigenaar van het grootst aantal aandelen en diens 'beheerders' de Texelse notaris J.L. Kikkert ('Het licht van Texel') en diens zwager C. Westenberg uitvoerig ter sprake komen. Het boek is rijk geïllustreerd en voorzien van omslag in keur van een schilderij van de polder van Ad Blok van der Velden (1946). Aanbevolen! J.T. Bremer VAN 429 velaren gO Aren 20 Centiaren STAANDE EN GELEGEN IN DEN iinncii de gemeente 7£J£/X, BEHOORENDE TOT DE NALATENSCHAP VAN Lid der Provinciale Staten van Gelderland en mede-eigenaren. Welke verkooping zal plaats hebbenten overstaan van den Notaris bij opbod op DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1879 en bij finale toewijzing op DONDERDAG 21 AUGUSTUS 1879 beide dagen des voormiddags ten ELF ure 95

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 31