67 Dr. Henk Schoorl (01-02-1920 -10-12-1997) Henk Schoorl werd in Den Helder geboren in een gereformeerd onderwijzersgezin, als oudste van zeven kinderen. Van zijn vader, de vogelkenner Anthonie Schoorl (1883 -1964), onderwijzer aan de Groen van Prinstererschool in de Koningstraat, erfde hij de liefde voor natuur en landschap. Maar ter wijl bij zijn vader het accent lag op de natuur was dat bij Henk in de eerste plaats het landschap, speciaal dat van de Kop van Noord-Holland, al zou het nog tot 1973 duren eer zijn meesterwerk 'Zeshonderd Jaar Water en Land' - bijdrage tot de his torische Geo- en Hydrografie van de Kop van Noord-Holland in de periode A 1150 -1750, zou verschij nen. Zijn tekentalent had hij van moederszijde; grootvader Martinus Stevenson was een begenadigd tekenaar en dat was Henk Schoorl eveneens. Na een succesvolle studie aan de Christelijke MULO en Bij zonder Neutrale Kweekschool te Den Helder werd Henk in septem ber 1938 kwekeling-met-akte tegen een maandsalaris van 25,per maand. Maar niet voor lang; van 19 april 1939 tot 23 oktober 1939 was hij corrector en redactieassistent bij Drukkerij en Uitgeverij De Boer te Den Helder. Vervolgens moest hij in dienst - daarna kwam de oorlog (mei 1940). Weer vrij in de zomer van 1940 kon hij werken op het distributiekantoor te Den Helder. Toen het gezin Schoorl evacueerde naar Sint Pancras werd Henk (mid den 1941) schippersknecht bij een beurtvaartschipper (aardappelen, kool, bloembollen) in Broek op Lan- gedijk. Per 1 januari 1943 werd hij boekhouder voor een bollenkweker en in feite is hij dat dertig jaar gebleven, tot hij in 1972 (half time) administrateur werd bij de Archeologische Werkgemeenschap Nederland. Voor de andere helft van zijn tijd had Henk een subsi die van Z.W.O. Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek) om meer tijd te kunnen vrij maken voor zijn wetenschappelijk werk. Dit werk was hij in 1948 in zijn vrije tijd begonnen met archiefon derzoek voor genealogische doel einden, maar werd al gauw uitge breid onderzoek naar de leef- en werksituatie van zijn voorouders en het landschap waar zij in woon den. Zijn aandacht richtte zich vooral op de historische cartografie en op de geografische veranderin gen die zich in de laaggelegen kustgebieden langs de Noordzee hebben voorgedaan (en zich nog voordoen). Dr. Jacob Westerberg (1905 -1977), bibliothecaris bij het Zoölogisch Station aan de Buiten haven te Den Helder (later Neder lands Instituut voor Onderzoek van de Zee, Texel) die zelf baanbrekend werk verrichtte met publicaties als 'Oude Kaarten en de Geschiedenis van het voormalig eiland Huisdui nen' (1956), stimuleerde Henk tot publiceren. De eerste artikelen van Henk Schoorl verschenen in het Den Helder-nummer van het jaar boek 1963 West-Friesland Oud en Nieuw. Zijn eerste boek verscheen in 1969 en behandelde Isaac Le Maire, koop man en bedij ker - bedijker onder andere van gronden aan de zuid oostzijde van het voormalige eiland Huisdui nen (Jan Verfailleweg en omgeving). Daarna volgden in snel tempo een aantal klei nere, maar altijd gedegen publicaties tot in 1973 zijn inmiddels klassiek geworden werk verscheen over de geografische en hydrografische geschiedenis van de voormalige Waddeneilanden Huis duinen en 't Oge (Callantsoog) en de ontwikkelingen van de zeegaten Zijpe, Heersdiep en Marsdiep. Hoe groot de aandacht en waardering van 'Zeshonderd Jaar Water en Land' ook was, Henk zelf zag dit werk vooral als een tussenbalans. Het besef dat de Kop van Noord- Holland onderdeel was van een

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 3