In Memoriam 66 Meinard Marie Johan Hoogenbosch (1917-1997) Vlak voor de kerstdagen van 1997 overleed ons oud-bestuurslid Mei nard Hoogenbosch. Meinard kwam in het bestuur kort na de officieel oprichting van onze vereniging en heeft tot 1993 hiervan deel uit gemaakt. Daar naast heeft hij de eindredaktie gevoerd van Levend Verleden, feitelijk tot aan de laatste uitgave van 1997. Boven dien publiceerde hijzelf zijn tot in de finesses onderzochte arti kelen in ons blad met bijzondere aandacht voor de geschiedenis van het Roomskatholieke erfgoed. Hij heeft de basis gelegd voor onze bibliotheek-administratie waarop nu nog wordt voortgebouwd. Hoewel Meinard reeds geruime tijd ziek was bleef hij betrokken bij het redactionele werk voor Levend Verleden, werk waarvoor het bestuur en de andere redactieleden hem veel dank verschuldigd zijn. Meinard Marie Johan Hoogenbosch werd op 25 maart 1917 te Den Helder geboren als zoon van Johannes Theodorus Hoogenbosch (1885-1967), schoenenhan delaar te Den Helder en Geertruida Bregitta Noorde loos, afkomstig uit Grootebroek. Hoewel de familie Hoogenbosch oorspronkelijk afkomstig is uit Neder- weert, vestigde overgrootvader Pieter (1798 -1883) zich reeds in Den Helder als scheepstimmerman op de Rijkswerf. Na een korte tijd werkzaam geweest te zijn bij zijn oom P. Noordeloos (befaamd amateur historicus) op de gemeentesecretarie te Grootebroek, trad Meinard in de voetsporen van zijn vader, grootva der en overgrootvader die allen werkzaam waren in de schoenenbranche. Ook anderszins volgde hij de lijn der traditie. Evenals zijn voorvaderen werd Meinard een gerespecteerd lid van diverse rooms-katholieke besturen, in het bijzonder van de Parochie van de H.H. Petrus en Paulus en van het bestuur van de Stichting Rooms Katholiek Onderwijs. Daarnaast was Meinard een verwoed amateur-genealoog en -histori cus. Als genealoog schreef hij de genealogie van de familie Ho(o)genbos(ch) 'Uit pinmaekers geboren' (1984), als amateur-historicus werd hij vooral bekend om zijn magnus opus '12 Eeuwen Katholicisme aan het Marsdiep', geschreven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de parochiekerk van de H.H.Pet rus en Paulus in 1966. Van zijn minder omvangrijke werk is vooral het boekje 'Nieuwstad -100 jaar Lieve Vrouwekerk te Den Helder 1876 - 1976' bekend geworden. Meinard Hoogenbosch was een beminnelijk mens, altijd correct en vriendelijk in de omgang. Een rasech te Nieuwedieper, iemand met hart voor de stad, die terecht in 1996 uit handen van de auteur, zijn mede redacteur in 'Levend Verleden', Jan T. Bremer het eer ste exemplaar in ontvangst mocht nemen van de bun del Helderse verhalen, getiteld 'De Dagen van Olim'. Olim, Latijn voor weleer, vroeger. Ook Meinard Hoogenbosch is nu - helaas - iemand van vroeger geworden. We gedenken hem met dankbaarheid. A. Boon, voorzitter H.H.V.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 2