Nog een jarige: dit jaar herdenkt het oorspronkelij ke 'theehuis' café - restaurant 'Duinoord' aan de Jan Verfailleweg - hoek Zanddijk het 75 - jarig bestaan. En gelukkig nog in oorspronkelijke vorm herkenbaar. Zowel voor de oudere, als voor de jon gere Nieuwediepers, een bekende horeca - gelegen heid bij een tochtje naar de Donkere Duinen of het strand, 't Was vroeger wel ver weg hoor. Maar de pauwen en de speeltuin lokten wel. Op 10 januari jl. heeft de Helderse Courant met een huis - aan - huis verspreid interessant jubi leumnummer de viering van haar 125-jarig bestaan ingeluid. De in de leeskamer van de HHV van de gemeente in beheer zijnde ingebonden jaargangen over die periode bevatten een kolossaal stuk Hel derse historie en zijn op dinsdagmorgen voor belangstellenden ter inzage. W. Kalkman Theehuis, pension Duinoord. 93

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 29