De Palmstraatkerk ONTHEFFING. In aansluiting op het artikel van Jan Bremer heeft ieder zo zijn eigen belevingen en herinneringen aan de kerk in de Palmstraat. Schrijft Jan meer over het ontstaan en belevenissen in deze kerk, voor mij is het de periode geweest waarin ik gevormd- en hervormd ben geworden. Het kan soms vreemd lopen in een mensenleven. Geboren in oud Den Helder, woonde wij bij het begin van de oorlog in de Smidstraat. De Duitse bezetters hadden de dijk al tot verboden gebied gemaakt. Er moest een kaal schootsveld komen, indien de Engel sen er mochten landen. Een eerste gedeelte dat werd ontruimd liep vanaf de Singel langs de toenmalige Walvisstraat - Paardenstraat naar de Koningsweg. Noodgedwongen moesten wij verhuizen, het werd de Middenstraat recht tegenover de Breedwarsstraat. In de laatste straat stond een jeugdherberg waar de marechaussee ondergebracht was. Hier was in het eerste jaar van de oorlog de mare chaussee Gerrit van Kasbergen gelegerd. Hij zou enkele bombardementen meema ken en dit uitvoerig beschrijven in zijn boek 'Oranjemarechaussee'. Het C.J.M.V. gebouw werd gevor derd en er werd tijdelijk een school in ondergebracht. Door de bezetter werden alle bestaande verenigin gen verboden, zo ook de landelijke C.J.M.V. Er werd naar een oplos sing gezocht om de jeugd toch de gelegenheid te geven bij elkaar te komen. De oplossing was deze bij eenkomsten godsdienstonderwijs te noemen, dit zou dan in de Palm straat gegeven worden. Het kon door de bezetters moeilijk gewei gerd worden. Om bij elkaar te mogen komen moest er een ont heffing worden afgegeven. De bij eenkomsten vielen in de 'sperrtijd' die om 20.00 u inging, (zie afbeel ding). Daar hebben wij nog een aantal fijne avonden beleefd, het was een welkome afwisseling van de avonden die je, noodgedwon gen, thuis door moest brengen. Eén van die avonden is mij steeds dellijk ingetrokken. Lang zouden wij niet blijven wonen in de Middenstraat. Weld ra werd oud Den Helder in zijn geheel ontruimd. Het werd totaal afgebroken net als de Kanaalweg en de Hoofdgracht. Wij verhuisden naar de Ruijgh- weg waar ons een huis toegewe zen werd. In deze voor ons vreem de buurt ontmoetten wij een fami lie die ons in aanraking bracht met de kerk in de Palmstraat. Dit was een evangelisatiegebouw van de vereniging 'ter verbreiding der waarheid'. Het was een op de N.H. kerk georiënteerde gemeente van orthodoxe signatuur. Door dezelfde familie waren wij, mijn broer en ik, lid geworden van de C.J.M.V. Deze hadden een gebouw in de Spoorstraat. Wij gingen als familie elke zondag naar de Palmstraatkerk en waren weldra geheel in de gemeenschap opgenomen. Hier ontmoetten wij leef tijdsgenoten die meestal ook lid van de C.J.M.V. waren Het was ds. Borghardt die toen predikant was voor alle ingezetenen die lid van de N.H. kerk waren. Er moest veel worden geïmproviseerd en het was geen makkelijke taak. GEMEENTEPOLITIE DEN HELDER. No ,274. De Kapitein, Commandant der Gemeentepolitie te DEN HELDER, daartoe gemachtigd door den Burgemeester van Den Helder, verleent aan Klaas Jellema, geboren te 3«n Helder den 14 Maart 1.928 wonende Euij^uaftg...179 te Den Helder, ontheffing van het bepaalde in Artikel 1 van de Beschikking van den Burgemeester van Den Helder, d.d. 4 Februari 1944, betreffende de bescherming van de jeugd. Deze ontheffing is geldig: Op Dinsdag Vail 19to.t 2.2.....U.UÏ? sjodsdielistonderwi j s Palins traat De houder van deze ontheffing is verplicht, voor het gaan naar en het komen van de te bezoeken localiteit, steeds den koristen EvtSg^nBij misbruik wordt de ontheffing onmid- 13 Maart19 44.. De Commandant der Gemeentepolitie, t V)\ /ceDe Kapitein, b.ü. D- Oprc rl ui tenant P. VrijeI bij gebleven. Het gebeurde toen wij in een groepje huiswaarts gingen. Dit zouden wij via de Spoorstraat doen. Het was roetdonker en wat dollend met elkaar liepen wij naar huis. Uit Formosa, waar veel Duit se militairen kwamen, was een groepje bezetters en hun aanhang richting Spoorstraat gelopen. Daar passeerden ons groepje hen, je kon 89

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 25