ik de stilte in de Molenstraat als ik huiswaarts keerde en de maan geelblauw glinsterde op de blauw zwarte dakpannen. Dat was het wat Christiaan Terps tra bedoelde toen hij in diezelfde jaren zijn bekend gedicht Wezen straat schreef: O god, laat mij bij lichte maan Nog één keer door Den Helder gaan en op de flonkerende daken De weerschijn van die gloed zien staan Nieuw gebouw (1915) Het gebouw werd in het begin van deze eeuw ook als kleuterschool gebruikt. Mevrouw Moen-Leemans herinnert zich nog hoe ze voortijdig naar de (chris telijke) lagere school ging, omdat het Palmstraat gebouw kelijk 'behielp' men zich voor de prediking nog met rechtzinnige predikanten van elders, later kwam er een 'eigen' voorganger. Maar met dit alles was men nog géén kerk: doop en belijdenis moesten plaats vinden in de officiële her vormde kerk. Er waren echter leden van de vereniging, die zóveel moeite hadden met de officiële (vrijzinnig) hervormde kerk in Den Helder, dat ze elders - in Haarlem - belijdenis deden! Pas in september 1942 werd de voorganger van de Evangelisatie hulppredikant der heivormde gemeente, twee jaar later werd hij volledig predikant en acht recht zinnige gemeenteleden werden kerkeraadslid. Tien jaar later ging men geheel over naar de hervormde kerk. waarin de keuter- school gehuis vest was, werd afge broken. Blijkens een gevelsteen in het hui dige gebouw is de eerste steen gelegd door Bart Johan Gerhard Schokking op de 22e juni 1915. Ondanks de uittocht van mannen als Pieter Graaff, J.A. Kraak, J. Van Brederode en de bekende kolonel Van Marle, die in navolging van Dr. A. Kuyper geheel uit de her vormde kerk getreden waren (Doleantie, 1887), waren de meeste rechtzinnigen de Hervormde kerk trouw gebleven, al 'kerkten' zij in feite in het geheel vernieuwde en vergrote gebouw aan de Palm straat. Evangelisatie wordt kerk En al sprak men van een evangeli satiegebouw, in feite was het ver enigingsgebouw de 'kerk' der rechtzinnigen geworden. Aanvan Nog niet zo zeer omdat de scherpe tegenstellingen tussen vrij- en rechtzinnig verminderd waren, als wel uit praktische overwegingen. Bij de wederopbouw van de in de oorlog zo danig geteisterde stad werd al gauw duidelijk, dat zowel de enige overgebleven 'vrijzinnige' kerk (Nieuwe kerk) als het Palm straatgebouw toch wel erg excen trisch kwamen te liggen. Een nieuw kerkgebouw (Opstandings- kerk aan de Lorentszstraat) was gewenst en een kerk in Nieuw Den Helder (Johanneskapel) zelfs nood zakelijk. Beide groeperingen afzonderlijk zouden zich dat niet kunnen permitteren. Hoe juist dit besluit geweest is, bleek in de jaren zestig en zeventig: de terug loop van het aantal lidmaten was enorm, juist in de hervormde kerk. De Palmstraatkerk werd in 1956 verkocht aan de vrij gemaakte Gereformeerden en in 1994 is het gebouw afgebroken. ET. Bremer. In 1994 onder de slopershamer. 88

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 24