83 kto- rine- iken kings irine- ngs- der- reili- 1- ezoe- )uwd nhuis ich- van i ptem- evatte vijf 1 is an aren, jks- marine/later CZM, en de Com mandeur/later Vlagofficier K.I.M. (VOKIM). Het zal vroeger lang niet altijd aangenaam toeven zijn geweest in die woningen, aanvan kelijk zonder centrale verwarming, hoge holle ruimten en 's winters de volle vrieswind op de gevel. Voor alle voordeuren waren dan ook flinke groen geschilderde 'windhokken' gebouwd, terwijl ook de vensters met luiken kon den worden afgesloten. De woning van de Directeur rijks werf op de noordhoek is thans niet meer als zodanig in gebruik en bij de bureaus van de marine getrok ken. Bij de interne moderniserin gen en verbouwingen, zoals onder andere het aanbrengen van ver laagde en brandwerende plafonds, centrale verwarming en verbeterde verlichting, waren uiteraard ook de woningen betrokken. Naast de vele bureaus, benodigd voor de uitoefening van de taak van CZMNED en zijn staf, samen gevat in de wapenspreuk Classem Rego (Ik leid de vloot), huisvest het gebouw meerdere geclassifi ceerde diensten. Mede hierdoor, maar ook door de bewoning door de admiraal (CZM) en de comman deur (VOKIM), blijft het Paleis afgeschermd voor buitenstaanders. De combinatie wonen en werken in één gebouw is met gestelde regels en aanwijzingen acceptabel opgelost. Het echte mari- tiem-militaire hoofdkwartier van de Konink lijke marine (sedert 1995 samen met de Belgische mari ne en genaamd Admiraal Bene lux) bevindt zich in een ondergronds bunker complex in de polder Koegras. De daarbij behorende functionarissen en apparatuur nemen derhalve geen ruimte meer in van het Paleis. Dan zijn er op de eerste etage aan de voorzijde van het gebouw de ruimten voor ontvangst en representa tie, waarvan de Admiraalszaal de grootste is. Hierin hangen de geschilderde portretten van de admiralen Jan en Cornelis Evertsen en Maarten en Cornelis Tromp. In de onmiddellijke nabijheid liggende Koningszaal zijn portretten van leden van het Huis van Oranje. Verder zorgen keurig ingelijs te historische zee- en kust- kaarten voor een stijlvolle aankleding. Ook bevinden zich op deze etage de aan de eisen des tijds ingerichte ont vangst- en logiesruimten voor gasten van de admiraal. Alvorens dit geschrift te besluiten ver dient een apar te vermelding de periode 10 mei 1940 tot 17 mei 1945, toen het gebouw gedurende de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter werd gebruikt. In de morgen van de 10de mei 1940 verplaatste de Commandant mari ne, tevens commandant van de stelling Den Helder, samen met zijn chef-staf (de kapitein van de generale staf van de landmacht) zijn hoofdkwartier vanuit het Commande- mentsgebouw naar de 'Oostbatterij', gelegen in de zeedijk achter de Kanaalweg in Den Helder. Dit werd geacht bomvrij te zijn en beschikte over de nodige radio- en telefoonverbindingen. Met hem gingen mee onder andere de bureaus Luchtbescher ming, Inlichtingen, Verbindingsdienst en Zeeverkeer. De seinpost op het Paleis bleef bemand en vormde mede een schakel in de landelijke luchtwachtdienst Trappenhuis met portrettengalerij van de vlootvoog den sedert 1843. De combinatie 'wonen en werken' komt ook tot uiting op de zolder.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 19