Uitgaven 26 juli 1641 aan de schepenen ten behoeve van de belastingontvanger Dirck Vrij- burgh te Alkmaar tegen kwitantie van schepen Adriaen Jansz Grooff 600. 20 nov. 1641 aan Vrijburgh tegen kwitantie 700. 21 aug. 1642 idem tegen kwitantie 750. 18 dec. 1642 idem restant volgens schatting over 1637 tegen kwitantie 526. n 4 8 jan. 1644 reis Alkmaar diverse kosten (gespecificeerd), waaronder aan de deurwaarder Goltius 7.10- 21.11.-.- -interest 6% van 600. - door hem geleend voor betaling aan lieden wier land verdolven en overdijkt was 36. -.- - voor het maken van een kopie van dit verpondingsregister 6. voor 'het collecteeren van desenboeck' (het innen van de gelden, of werd collationeren bedoeld 54. -.- te veel berekend 100 roe van Cornelis Dirck Foppes, terugboeken 1.2.- aan de weduwe van Adriaen Janssen Nol uitgekeerd wegens fout boeken van diens huis 12. 8 een huis van Sijmon Jacobsz Oskes' erven is ook geboekt op Sijmon Sijmonsz Kint, afboeken 15. - - van het land van Cornelis Adriaensz Meijnerts gaat de helft naar het weeshuis van Huisduinen, de helft naar zijn dochter; ieder 50 roe; afboeken n. - - aan 13 met name genoemde lieden Kerkbuurt wegens onvermogen kwijt gescholden tesamen 17. 3. 8 Eveneens aan 13 met name genoemde lieden uit Den Helder wegens onvermogen kwijtgescholden 'Beloopt de betalingh door den rendant gedaen' Ontvangsten Uitgaven 'Ergo blijckt uijt de neffen-staende somma meerder ontfangen als betaelt' 655. 19. 8 n. -. 8 ƒ2735- 6.12 /339i- 6. 4 ƒ2735- 6.12 Deze afrekening met taxatielij sten van landerijen en huizen werd in 1644 opgemaakt en in handen gesteld van de ontvanger Dirck Vrijburgh en ondertekend door Pieter Claessen Croon. tterv Kustverkenning 1541, naar het stuurlieden- boek van Jan jacobsz. van Amstelredam; ongewijzigd overgenomen door Harmen Jansz. Muller, 1579-1580. JL Je De silhouetten van de dorpskerken van Huisduinen en Callantsoog, 1553, naar kaart ARA Hingman nr. 2486. Kustverkenning naar Lucas Jansz. Waghenaer, 1584. 1. Noordduin met baken 2. Kijfdijk, reeds bedreigde buitendijk 3. Korenmolen, later verplaatst naar x 4. Kerk, in 1599 in het buitenduin (Langendijck), in 1604 verlo ren gegaan. 5. Kijkduin. - projectie Groene Dijk, 1584. 76

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 12