s Nieulant 25 1/4 - 151. 11. 8 De afrekening van Pieter Cornelisz Croon Torperlant 770 roe 7- *4- 1026. 6. 8 Ontvangsten Helderbuijrt De aanslagen Ouwelant 32 1/2 morgen 175.10. van de landeigenaars in Kerkbuurt 1026. 6. 8 Coogh 35 1/2 morgen 177.10. van landeigenaars in Den Helder 949.14. Nieulant 136 1/8 morgen 585 van huisbezitters in Kerkdorp 205.12. Torperlant 2 1/2 morgen van huisbezitters in Den Helder 220.18 55 roe ii. 15. 8 Overige aanslagen: 949-15-8 de erfgenamen van Isaak Le Maire over 12 morgen Huijsduijnen int geheel Ouwelant Coogh Nieulant Torperlant tSamen afgerond 40801. 147 851/4 1713/8 4 1/3 4°7 23 morgen morgen morgen morgen morgen NB. De totaaltelling van de taxatielij sten van de Hel- derse huizen geeft met 949.14. - een gering verschil van 1 1/2 stuiver met deze berekening. In 1636 verhielden de oppervlakten van de drie pol ders zich als volgt (afgerond): Oudeland 35 Koog 20 Nieuwlant 44 Torper lant 1 Daar in de loop van de volgende eeuwen de Oude- lander polder door kustafslag en daarmee gepaard gaande verdijkingen een aanzienlijk oppervlakteverlies leed (zie hieronder bij de uitgaven) is het geen wonder dat mede als gevolg daarvan het dorp Huisduinen een groot deel van zijn bewoners kwijtraakte. Uit bovenstaande totalisatie blijkt o.a. dat voor de 114 1/2 morgen Oudelant met een opbrengst van618. 6. - een morgenprijs van5. 8. - is berekend. Deze taxatieprijs per morgen is gelijk aan die van een gars (zie hierboven), m.a.w. de belastinggaarder stelde 1 morgen gelijk aan 1 gars van 450 roeden. De 221 huisbezitters in de Kerkbuurt betaalden vol gens het totaal van de taxatielij sten 205.12. - gemiddeld/ -. 18. -, de 184 huisbezitters in Den Helder 220. 18. - d.i. gem. 1. 4. -. Bij bijna 40 minder huisbezitters in Den Helder dan te Huisduinen blijkt uit het verschil van de gemiddel de taxatie van 24 stuivers in Den Helder tegen 18 stuivers in de Huisduiner Kerkbuurt dat Den Helder een zeker aantal welvarender lieden herbergde. Op Torp was geen bewoning meer. Nieulant polder Le Maire), met duinen, buitenlanden en dijkettingen (die zij verpachtten) 238. n. - het baljuw- en dijkgraafschap 4. - de windkorenmolen 20. -. - tienden toekomend aan de graaflijkheid 21. -. - duinen van de graaflijkheid 6. - etting grasopbrengst) van de dijken ten behoeve van de Huisduiner kerken 14. -. - pastorielanden i.d. jurisdictie Huisduinen Totaal 1636 24 juli 1641 ontvangen van Sijmon Cornelissen Visjager, zijn voorganger, van de verpondingen van 1634 en 1635 kort daarop van dezelfde idem 18 maart 1644 voldeed Visjager op het rechthuis 'presto' aan de schepenen het restant van 'Soo dat den ontfangh in desen bedraecht' 19. 2. 12 ƒ2725. 4.4 425. 2. 8 217. 10. - 23. 9. 8 ƒ3391. 6.4 Het landverlies tussen 1661 en 1669, waardoor de verhouding in oppervlakte tussen de Oudelander polder en het Nieuwland ten nadele van het Oudeland sterk veranderde, (kaartbeschrijving Schoor11973 p.yi7). 75 talM

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 11