De drie Huisduiner polders Oude Land, Koog en het Nieuwiand op een kaart van de hand van Dirck Pietersz Abbestee uit (coll. ARA. Hingman nr. ioo). De kaart was bedoeld als voor een nieuwe inlaagdijk aan de noordzijde. In de uitgaven van Croon worden in 7636 kosten voor dijkversterkingen en verdolven lan derijen genoemd. Sedert 7 636 had de Oudelander polder reeds aanzienlijk landverlies geleden. (kaartbeschrijving H.Schoorl, Zeshonderd Jaar Water en Land 973 P- 516). Adriaen Sijmons Vaders weduwe Claes Eemes 3/4 gars Dirck Cornelisz Thonis Jan Janssen Ruijter Uit Den Helder bezaten 3 1/2 sn 1/2 sn 3 1/2 sn 1 sn totaal 5 roe 5 roe 180 roe 362 180. - 5°- 770 roe 60 in het Oudeland 15 in het Nieuwiand 24 in de Koog 1 in Torperlant De 154 landbezitters in Den Helder bezaten 18 in het Oudeland 19 in de Koog 62 in het Nieuwiand 1 in Torperlland De eigenaars in Kerkdorp hadden merendeels hun land in de Oudelander polder, die van Den Helder in het Nieuwiand. Dit is gezien de ligging van beide dor pen begrijpelijk. Het blijkt dat voor velen het landbezit door voorgaande kopen, verkopen, boedelscheidingen of verervingen versnipperd lag over de polders. Aan ruilverkaveling was men nog niet toe. De versnippering blijkt bijv. als we de bezitsverdeling van het Torperland bekijken: Uit Kerkdorp bezaten: Adriaen Jan Hillebrants 1/2 gars Anna Wouters 1 gars Jan Adriaenz Couwenburgh Marten Janssen Bol Neel Wouters Theunis Dirck Foppes 1/4 gars 225 roe 3 snees 600 - 110 - 60 - 1 snees 10 roe 60 - 1/4 snees Totaal I25 - 1180 roe Tesamen 1950 roe 4 1/3 morgen De totalisatie op het eerste blad, 'het begrijp van de landen in desen boeck, gelegen in de banne van Huijsduijnen' vermeldt: Kerckbuijrt Ouwelant Coogh 114 1/3 morgen 49 3/4 618. 6. 248. 15. 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 10