5 ingang vanaf seizoen 92/93. De vergadering gaat hiermee akkoord. Er komt dan een wij ziging in het huishoudelijk reglement. Vanuit de vergadering komt nog de vraag of er niet met een machtiging gewerkt kan worden. Dit zal bekeken en besproken worden. Verder geen op- of aanmerkingen. 7. Bestuursverkiezing. Er zijn geen tegenkandidaten, derhalve worden de heren A. Boon en J. Sweep herkozen. 8. Benoeming kascontrole- commissie 1996/1997. De kascontrole-commissie zal komend jaar bestaan uit de heren Zegel en Lensen. 9. Vaststellen contributie. Het bestuur stelt voor de contributie van 25, per jaar te handhaven. De vergadering gaat hier mee akkoord. 10. Rondvraag. - Dhr.Vermooten vraagt naar de stand van zaken m.b.t het opzetten van een bedrijfscarthotheek. Misschien kan er een werkgroep ingesteld wor den om dit projekt op poten te zetten. Ook doet de heer Vermooten de suggestie om de Helderse Couranten op microfilm te zetten en mogelijk kan hiertoe een banenpooler aange trokken worden. Het bestuur zal bovenstaande in de bestuursvergadering aan de orde stellen. 11. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de verga dering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng. JAARVERSLAG SECRETARIS In het verenigingsjaar 1997 hebben vooral de ontwikkelingen op de Oude Rijkswerf en de perikelen rond De Boeg hun stempel op het rei len en zeilen van de H.H.V. gedrukt. Het bestuur bestond op 1 juli 1996 uit: A. Boon - voorzitter Mevr. M.A.P. Kuijs-Snelleman- secretaris Th. Michels - penningmeester L.J.M. Spetter - lid H. Nieuwenhuizen - lid J. Sweep - lid L. Obbens - lid In deze samenstelling is gedurende het vereni gingsjaar geen verandering gekomen. Het bestuur vergaderde zesmaal. In het vereni gingsjaar werd afscheid genomen van mevr. G. de Vries-Schong, notuliste vanaf het begin. Mevr. M. van Andel-Schong bleek bereid de taak over te nemen. Per 30 juni 1997 bedroeg het ledenbestand 850 inclusief een aantal ruilabon- nementen met zusterverenigingen e.d. De ogen schijnlijke terugval van het ledental ten opzichte van het voorgaande jaar is veroorzaakt door de "opschoning" van het register als gevolg van het besluit van de ledenvergadering in 1996, leden met een contributieachterstand te royeren. De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 15 oktober 1996. Voor het verslag hiervan verwijzen wij U naar de elders in deze Levend Verleden geplaatste notulen. Dank zij de inzet van vele medewerkers, zoals de redactie, auteurs en bezorgers is ons verenigingsblad ook dit jaar elk kwartaal bij onze leden (in de bus) gekomen. Wel is in de zomer een deel van de werkzaam heden van dhr. Hoogenbosch overgedragen aan dhr. R. Schendelaar. De leeskamer in het Gemeentehuis, geopend op dinsdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur, dreigt langzaam uit zijn naden te barsten, reden waar om naarstig gezocht wordt naar aanvullende (of vervangende) ruimte. Archieven e.d. welke ter bewaring worden aangeboden, moeten niet alleen kunnen worden geaccepteerd maar ook toegankelijk worden gemaakt. Voorlopig is deze mogelijkheid er nog maar ook een Historische Vereniging dient met de toekomst rekening te houden. Naast de reeds actieve werkgroepen is ook de werkgroep Grafmonumenten weer tot leven gewekt. Diverse activiteiten rond de Alge mene Begraafplaats maken het noodzakelijk

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 5