4 de onderzeeboten K17 en de 011Toegang is gra tis. Wordt door het Bestuur van harte aanbevolen. - een brief van de heer J.K. Schendelaar, waarin hij enkele vragen stelt en suggesties doet. De voorzitter zal dit per punt behandelen. 1De heer Schendelaar vraagt of er vanuit Den Helder gedacht wordt aan deelname aan de Stichting 1799-1999. Dit is in de opening van de voorzitter al gememoreerd. 2. Verzoek om een vast agendapunt "Plannen van Bestuur op kortere en langere termijn" te maken voor de jaarvergadering. Dit is ook al in het openingswoord aan de orde geweest. 3. De heer Schendelaar suggereert dat Levend Verleden niet optimaal wordt benut als commu nicatiemiddel b.v. over het beschikbaar zijn van video"s en verzoekt tevens om een taakverdeling van het bestuur. De voorzitter antwoordt dat de Video-werkgroep tot een plotselinge bloei is gekomen en in snel tempo een aantal video-films heeft gemaakt. Een lijst van boeken en video's met prijzen en titels staat in het juni-nummer van Levend Verleden. De bestuursleden hebben allen een binding met de werkgroep, maar wel als medewerker. De heer Spetter is b.v. betrokken bij het archief en de werk-groep "Open Monumen ten", waarbij ook onze secretaris nauw betrok ken is. De heer Obbens neemt de zorg voor de bibliotheek op zich en, indien nodig, valt hij in ■BH bij het archief. De heer Nieuwenhuis zit in de video-werkgroep, die ook nog nauw betrokken is bij de LOS-uitzendingen. Het boeken- en video bestand, inclusief financieel beheer, is in handen van de heer Sweep. De voorzitter en penning meester "beperken" zich tot de bestuurstaken met de daaruit voortvloeiende bijkomstigheden. 4. De heer Schendelaar vraagt om een herdruk van historische bijdragen in de Helderse Courant in de vijftiger jaren van drs. G.v.Heusden. De voorzitter antwoordt hierop dat hij m.b.t. dit onderwerp over leg zal voeren, maar vreest voor een te kleine opla ge. Voor wat betreft de boeken van van Heusden: deze zijn nog verkrijgbaar in de boekhandel. 5. Tenslotte verzoekt de heer Schendelaar om het uiterlijk van Levend Verleden een nieuw jas je te geven. De voorzitter antwoordt dat hieraan hard wordt gewerkt. 4. Jaarverslag secretaris: Dit verslag wordt onveranderd goedgekeurd. 5. Verslag kascontrole-commissie 1995-1996: De heer Zegel deelt mede dat hij en de heer Snoerwang de boeken hebben gecontroleerd en vastgesteld dat er sprake is van een voortreffe lijk gevoerde financiële huishouding. Compli menten voor het verzorgd geheel zijn op zijn plaats. Op grond van bovenstaande stelt de heer Zegel voor de penningmeester decharge te ver lenen. De vergadering gaat akkoord. 6. Jaarverslag penningmeester: Vanuit de vergadering wordt gevraagd naar de post "nog te ontvangen contributiegelden". De voorzitter antwoordt dat destijds afgesproken is om zgn. wanbetalers na een jaar achterstand, dus bij de tweede betaling, niet meer in het bezit te stellen van Levend Verleden, in de hoop dat er alsnog gereageerd zou worden. Dit had bij een aantal leden effect, maar bij een aantal niet. Het bestuur verzoekt nu aan de vergadering om de penningmeester mandaat te geven om leden, die twee jaar niet betaald hebben, vöör de derde betalingsdatum te royeren en met Het marinemuseum vóór de recente verbouwing

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 4