inzet. De voorzitter stelt aan de orde dat via ver schillende kanalen berichten zijn binnengeko men m.b.t. het ontbreken van het punt "Beleid Bestuur". Zie punt 10 van de notulen van de vorige vergadering. De voorzitter stelt echter dat een aantal zaken op het bestuur afkomt, waarop alert gereageerd moet worden. Als er dan achteraf nog kritieken c.q. vragen zijn dan kan er alsnog een extra vergadering worden uit geschreven, volgens de statuten. Een goed voorbeeld van bovenstaande is de deelname aan de herdenkingen van de landin gen der Engels-Russische legers op de Noord hollandse kust in 1799. Hierover is sinds afge lopen zomer gestructureerd overleg gaande met andere Historische Verenigingen uit Noord- Holland. Er worden artikelen en gegevens ver zameld om zo via de Stichting 1799-1999 tot een standaardwerk te komen. Verder informatie wordt via Levend Verleden verstrekt. De deelname van onze vereniging aan het over leg museale invulling van de oude Rijkswerf zal ook het komende jaar worden voortgezet. Dit echter wel als de politieke besluitvonning niet te lang op zich laat wachten en men b.v. na het bezoek aan Portsmouth een visie heeft ontwik keld. De bibliotheek en het archief dreigen lang zamerhand uit hun onderkomen te groeien zodat een ruimere behuizing geen overbodige luxe wordt. Een voorbeeld van plotseling optredende knelpunten is de sloop van de Oud-katholieke kerk, waarbij de grafstenen en de overblijfselen van de pastoors Willemsen en Brouwer gevaar liepen. Samen met de Uitvaartvereniging en de Gemeentelijke Milieudienst is naar een oplos sing gezocht en beide pastoors hebben een laat ste rustplaats gevonden op de Algemene Be graafplaats. De vereniging is niet zo gelukkig met de plotselinge afbraak van de paddestoel woning te Huisduinen, doch heeft hierin weinig zeggenschap gehad. Een aantal beleidsvoorne mens staat in het verslag van de secretaris, waaronder lezingen in samenwerking met de Volksuniversiteit en de Open Monumentendag, welke alweer achter ons ligt. In het komende sei zoen zal de werkgroep Presentatie weer een aan tal lezingen, al dan niet ondersteund met dia- of videobeelden, organiseren. Een nieuw gebied ligt op het terrein van educatie, zoals gastles op ver zoek van het Internationaal Vrouwencentrum. Ook verwachten wij weer mee te werken aan de programma's zoals Senioren Zomerschool. 2. Notulen van de algemene ledenvergade ring d.d. 10 oktober 1995. Geen op- of aanmerkingen en onder dank aan de notuliste worden deze goedgekeurd. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. -Uitnodiging van de Vrienden Marinemuseum om op 28 november a.s. te komen in het marine museum, waar een lezing wordt gehouden over 3" De inmiddels gesloopte oud-katholieke kerk in aanbouw, foto Engel, Den Helder (1956).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 3