31 wekken, elk op hun eigen wijze, medewerking te verlenen aan de restauratie, die in 1998 of uiterlijk begin 1999 moet worden voltooid. Het comité heeft als postadres het reddingmuseum "Dorus Rijkers", postbus 346, 1780 AH Den Helder (telefoon 0223 - 618320). Voor een ieder, in en buiten Den Helder, die aan dit sympatieke doel wil bijdragen is een bankrekening geopend bij ABN AMRO Den Helder onder nummer 48.66.97.541 ten gunste van het Reddingmonu ment bij het Reddingmuseum "Doms Rijkers". Postrekening van de bank is 2162. Speciaal voor deze actie is een herdruk vervaardigd in een oplage van 100 exemplaren van een (in 1945) door J. Metzelaar gemaakte pentekening van het Helden der Zeeplein met monument en Wester- kerk, zoals het was in de jaren 1935 tot 1944. De verkoop van deze tekening af 10,- per stuk wordt verzorgd door het Reddingmuseum "Dorus Rijkers", Bernhardplein 10 te Den Hel der. Korte beschrijving van het Nationaal monument voor het Nederlandse reddingwezen op het Hel den der Zeeplein (vm. Westplein) Den Helder. Bouw voorbereid door het op 25 april 1928 opgerichte "Uitvoerend comité oprichting monument" onder voorzitterschap van burge meester W.F.G.L. Driessen. Architect: P. Kramer. Bouwer: A. van der Wouw, aannemer te Huis duinen. Eerste steenlegging op 2 oktober 1934 door P. Bandsma, zoon van de secretaris-penningmees- ter van het comité L. Bandsma. De herden kingssteen vermeldt" P.B. 1934. De 15 meter hoge toren van het monument, rus tend op 40 palen van 9 meter lang, rijst als het ware op uit de voorplecht (ter weerszijden) van de reddingboot, met een levensgrote beeltenis van een redder aan een stuurrad. Deze beelden zijn gemaakt door Th. Vos. In de toren is een carillon, bestaande uit 30 klokken, totaal 3500 kg brons, gegoten door de firma Van Bergen te Heiligerlee. De eerste stadsbeiaardier was Tj.J. Dito. Zowel op de west- als op de oostzijde van het monument is een eretableau met symboli sche voorstelling en een inscriptie aangebracht. Eén tableau is vervaardigd door beeldhouwer J.G. Schultsz, het andere door G.J. van der Veen, de latere verzetsstrijder. De inscripties luiden resp. "Dankbaar Nederland voor den arbeid der reddingmaatschappijen" en "Het Nederlandse volk aan zijn redders ter zee". Het monument dient dus als dank voor het werk van de reddingmaatschappijen en als hulde aan de redders, alsmede ter nagedachtenis aan hen die hun leven offerden bij reddingspogingen. Bij het monument behoort het borstbeeld van Z.K.H. prins Hendrik, tot aan zijn overlijden in 1934 zeer actief beschermheer van het Neder landse reddingwezen. De onthulling van het reddersmonument en het borstbeeld had plaats op 4 juni 1935 door H.M. Koningin Wilhelmina. In diezelfde week werd in Den Helder de grote tentoonstelling REMAVI (Reddingwezen, Marine, Visserij) gehouden. Na de onthulling werd de naam Westplein bij raads besluit van 2 juli 1935 gewijzigd in Helden der Zeeplein. In de loop der jaren zijn bij het monu ment vele plechtigheden gehouden, waarbij meermalen de achtereenvolgende Nederlandse vorstinnen aanwezig waren. Na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog in mei 1945 stond het (gelukkig gespaard) gebleven monument verlaten in een grote puinvlakte van het door de Duitse bezetter afgebroken stadsdeel Oud-Den Helder en Kanaalweg. De 30 klokken van het carillon waren geroofd, doch werden in een in het IJsselmeer gezonken binnenschip, tezamen met andere klokken uit Noord Holland, terug gevonden. Op 15 juni 1950 werd het carillon, voor de eerste maal na de oorlog, weer bespeeld door Tjalling Dito. Als opvolger van hem is C. Groenewoud stadsbeiaardier geworden. Het thans ruim 60-jarig monument moet inmid dels een grote onderhoudsbeurt/restauratie on dergaan. Om dit te realiseren vóór november 1999, wanneer het Nederlandse reddingwezen haar 175-jarig bestaan zal herdenken, is een werkcomité opgericht om de voor de restauratie benodigde financiën bijeen te krijgen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 31