AGENDA Uitnodiging voor het bijwonen van de jaarvergadering van de Helderse Historische Vereniging, welke zal worden gehouden op dinsdag 14 oktober 1997 in Café-Restaurant De Branding te Huisduinen. Aanvang 20.00 uur precies. 01Opening door de voorzitter. 02. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 oktober 1996 (zie elders in deze Levend Verleden). 03. Mededelingen en ingekomen stukken. 04. Jaarverslag secretaris (zie elders in deze Levend Verleden). 05. Verslag kascontrole-commissie over het verenigingsjaar 1996-1997. De commissie bestaat uit de heren Zegel en Lensen. 06. Jaarverslag penningmeester. Dit verslag ligt een half uur voor aanvang vergadering ter inzage of is in de week voorafgaande aan de jaarvergadering na telefonische afspraak bij de penningmeester in te zien. 07. Bestuursverkiezing. Reglementair aftredend zijn de heren H.J. Nieuwenhuizen en L.J.M. Spetter (beiden herkiesbaar) en Th. Michels (niet herkiesbaar). Kandidaten voor een bestuursfunktie kunnen schriftelijk worden opgegeven bij de secretaris tot aanvang van de vergadering. 08. Benoeming kascontrole-commissie. De heer Zegel is reglementair aftredend. Kandidaten kunnen zich tijdens de vergadering opgeven. 09. Vaststellen contributie. 10. Rondvraag. 11. Sluiting. Pauze Na de pauze zal de Werkgroep Presentatie een audio-video programma verzorgen. N.B. Voorstellen van de leden dienen minimaal 10 schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend. NOTULEN VAN DE ALGEMENE JAAR VERGADERING D.D. 15 OKTOBER 1996 IN CAFÉ-RESTAURANT DE BRANDING TE DEN HELDER. Aanwezig zijn het bestuur en 33 leden. Bericht van verhindering werd ontvangen van de heren G. Hakkenes, G. Kroonstuiver, F.G. Kuys, Van Koningsbrugge, L.J.M. Spetter en W. Snoerwang. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering met een har telijk welkom en stelt de nieuwe notuliste me dagen voor de vergadering vrouw R. van Andel-Schong voor. Hij hoopt op een goede en langdurige samenwerking. Van de vorige notuliste mevrouw G. de Vries is op gepaste wijze afscheid genomen. De voorzitter memoreert dat de magische grens van 900 leden wordt genaderd. Dit is onder meer te danken aan de vele vrijwilligers, leden die soms door weer en wind Levend Verleden bezorgen; de leden van de werkgroepen die hun tijd en kennis geven aan de vereniging en de redactieleden die Levend Verleden op het gewenste hoge nivo houden. Misschien kan het bestuur besluiten om in de nabije toekomst weer eens een gezellige bijeenkomst te organiseren als dank voor alle

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 2