18 van deze school melding. Het is een bijzondere hoogere burgerschool voor jongens", aldus het Provinciaal Verslag. De zeevaartkundige de gymnastiek- en de muziekschool floreren. ARMWEZEN In de ogen van de provinciebestuurders is 1873 "over het algemeen niet ongunstig", wat de armoede betreft. De gezondheidstoestand is "meerendeels goed" en de "arbeid op het veld kon het geheele jaar doorgaan, ten gevolge van twee zachte winters" (1872-73 en 1873-74) en ook verder was er "ruimschoots werkgelegenheid". De Helderse spaarbank ('t Nut) geeft drie procent rente. De 373 (1872: 330) deelnemers hebben samen een tegoed van ruim 45000. Er is 30.000 inge legd en 20.000 opgenomen. WEGEN De klinkerbestrating in de Spoor- en de Bier straat is vervangen door een keibestrating, de Jonker- en de Wagenstraat zijn bestraat en in de Koningstraat is een 370 meter lang riool gemet seld. "Aan het station Helder werd op het terrein achter de groote goederenloods eene weegbrug geplaatst, ingerigt om geladen wagens tot een gewigt van 30 ton te wegen". LANDBOUW EN VEETEELT "Niet ongunstig", zo wordt de situatie in deze bedrijfstak getypeerd. Wat de veeteelt betreft was er over het algemeen weinig ziekte, "maar te Helder stierf een paard aan kwade droes en werd een ander afgemaakt; voorts is een paard lijdend aan huidworm onteigend". Ter verzekering van runderen is een veefonds opgericht, met 25 deelnemers die 110 beesten inschrijven. Elf dieren, met in totaal een getaxeerde waarde van 1925, sterven of moe ten worden afgemaakt, waarop de verzekering 1840 uitkeert. De omslag per rund was zes gulden en zestig cent. NIJVERHEID, HANDEL EN SCHEEP VAART De smederij/gieterij van Bosch Reitz, de hout zagerij van Ruygh en de duinwaterleidingmaat schappij hebben samen vijf stoomwerktuigen in bedrijf. A.A. Bakker Cz krijgt toestemming van de provincie "tot plaatsing van een stoomma chine van 1 PK ten dienste eener snelpers in zijn boekdrukkerij". Mr. Ch. Bosch Reitz mag in zijn fabriek van stoom- en andere werktuigen "eene locomobile" plaatsen. VISSERIJ Op de Zuiderzee vangen Helderse vissers 600 kilo paling, die gemiddeld 80 cent per kilo opbrengt. Dat was toen bijna een dagloon van een arbeider. De visafslag zet voor 162.000 op de Noordzee gevangen vis om, wat ruim zeventigduizend gulden meer is dan in het jaar ervoor. De vissers van Nieuwediep, Helder en Huisduinen vangen 1800 tal haringen, die vijf tot vierentwintig gul den per tal doen. Een kwart miljoen oesters zijn afgeleverd uit de oesterbewaarplaats te Den Helder tegen vijftig gulden de duizend. Op klei ne schaal zijn voorts wier en schelpen gevist. De Helderse invoer omvat, al jaren, veel hout en steenkolen. Uitgevoerd worden nog steeds slachtvee, kaas en boter.Elf stoomslepers, zes van de Gebr. Goedkoop en vijf van S.C. van der Mey - beiden te Amsterdam, slepen 253 zee schepen naar het Nieuwediep en 477 naar Amsterdam. Nog steeds door het Noordhollands Kanaal, maar de voltooiing van het sterk con currerende Noordzeekanaal (1876) nadert...

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 18