STRANDINGEN 26 november: "Het Bremer stoomschip 'König Wilhelm I', kapitein J. Hilders, van New York naar Hamburg. De equipage is behouden aan wal gekomen. De reddingboot van Nieuwediep werd in zee gebragt en deed 's nachts drie tog- ten; de boot van Huisduinen deed dien nacht een togt, den volgenden dag een tweede. Met veel inspanning mogt het gelukken de opvarenden, bestaande uit 78 passagiers, waaronder drie vrouwen en tien kinderen, en 90 man equipage te redden". Op 1 november "werd een boot in zee gebragt om de bemanning van de Engelsche schoenerv Emma', die op de Razende Bol bij het Nieuwediep was gestrand, te redden. De red dingboot werd door de sleepboot 'Archimedes' tot bij het in nood verkeerend vaartuig gebragt. De vijf opvarenden werden gered". De dienstdoende schutterij omvat 609 man, waarvan 36 kader, een tamboer en 271 actieve schutters. Het artillerie-vrijkorps telt 77 werken de en 24 contribuerende leden. Geregeld zijn er schietoefeningen gehouden en af en toe is aan wedstrijden deelgenomen. ONDERWIJS Aan de provincie wordt tweederde van bijna 27000 subsidie gevraagd om een zevende lagere school te kunnen bouwen, nodig gewor den vanwege de bevolkingstoename. Een derde wil de gemeente zelf betalen, meer is niet moge lijk "met het oog op de bestanddelen waaruit de bevolking bestaat". Daarmee bedoelt het ge meentebestuur te zeggen dat veel ingezetenen zeer bescheiden inkomsten hebben en dat de belastingen niet fors verhoogd kunnen worden. Over batige saldi wordt niet gesproken. Voorts claimt de gemeente "vele en kostbare (openbare) werken ten haren laste en wordt jaarlijks al ruim 28.000 voor de gewone kosten van het lager onderwijs besteedt". Sommige leden van Pro vinciale Staten vinden de financiële toestand van Den Helder nogal gunstig en wijzen ook op de lage hoofdelijke om slag, maar toch is een ruime meerderheid van het provinciebestuur voor deze subsidie. De marinestad telt vier "bijzondere bewaar scholen" met (ieder) een onderwijzeres en een helpster en in totaal 500 leerlingetjes. Ook zijn er nog drie "kleinkinder- of maitressen-scholen" met vier helpsters en 156 leerlingetjes. Tot hoofdonderwijzer zijn 28 hul ponderwijzers in opleiding; twaalf kwekelingen leren voor hulponderwijzer, waarvan er drie met goed gevolg examen doen. De industrieschool is door honderd leerlingen, verdeeld over vier klas sen leerjaren, bezocht. Van hen hadden "85 zich reeds een beroep gekozen. Het onderwijs omvat de beginselen der Nederlandsche taal, geschiedenis, aardrijkskunde, reken-, stel- en meetkunde, natuur-, werktuig- en scheikunde. De Teekenschool onderwees 38 leerlingen vol gens de methode Dupuis". C.J. Blok heeft nog steeds zijn ULO met mid delbaar onderwijs voor wiskunde. Het aantal leerlingen daarvan liep op van 61 naar 74. "De commissie van toezigt maakt ook dit jaar met lof 17 Bierstraat met de Tivoli-bioscoop

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 17