wanneer de norse vloed breekt aan het zwart basalt en over de dijk en duin de grijze nevel valt wanneer bij eb het strand woest is als een woe stijn en natte westenwinden gieren van venijn dan vecht mijn land, mijn vlakke land... JAN T. BREMER. Tenslotte is dan nu het ogenblik aangebroken om het derde deel van de geschiedenis van de Zijpe te presenteren. Deel 1over de bedijking en de bewoning tot in de Franse Tijd verscheen in 1985. In het tweede deel, dat zes jaar later gepubliceerd werd, is vooral aandacht besteed aan de totstandkoming van het groot Noord- Hollands kanaal door de Zijpe, de inpoldering van de Anna Paulowna polder die de eerste decennia gemeentelijk tot de Zijpe behoorde, de agrarische crisis van de jaren tachtig, de op komst van de zuivelfabrieken en de eerste wereldoorlog waarin de watersnood van 1916 plaatsvond. Tijdens die watersnood over stroomde het oostelijk deel van de Anna Pau- lownapolder en stond het zeewater weer aan de Zijperdijk bij Oudesluis. Deel III tenslotte han delt over de traumatische crisistijd van de jaren dertig waarin een volle melkbus van veertig liter niet meer dan één gulden opbracht en de nog traumatischer tweede wereldoorlog. De tijd van Engelandvaarders vanaf de Hondsbossche zeewering, de aanleg van de Atlantic Wall en een totale afbraak van het zeedorp Petten, de tijd van verzet en verraad, van fietsen, razzia's en beschietingen, van onderduikers en Helderse evacués, van Duitse inkwartieringen en repre sailles, van 't Joden Kamp in 't Zand en Duitse hulptroepen uit Turkmenistan en Georgië, van hongertochten naar de Zijpe vanuit de grote steden... Na de bevrijding de periode van herstel en wederopbouw en tenslotte de gigantische ver anderingen van de laatste decennia op allerlei terreinen van het maatschappelijk leven. De verdwijning van de veeteelt in het westelijk deel van de polder ten behoeve van bollenteelt en recreatie, de vestiging van het ECN in de duinen bij Petten, het verdwijnen van de zuivelfabrie ken en van de talloze dorpswinkeltjes ....dat alles en nog veel meer wordt in dit boek behan deld. Majesteit, ik had nooit gedacht dat ik nog eens hofleverancier zou worden. Het is mij een eer en een genoegen U het eerste exemplaar van Zijpe III te mogen overhandigen. Boekbespreking. De Zijpe deel 3, 1920-1997. Van J.T. Bremer. Als Jan T. Bremer na zijn toespraak tot Konin gin Beatrix zijn boek "De Zijpe, deel 3" over handigt is dat een kroon op zijn werk. Het is een mooie afsluiting van de beschrijving, in een driedelige serie, over de geschiedenis van De Zijpe. Een standaardwerk dat begint met deel 1, ten tijde van Karei de Grote, de periode van voor de bedijking tot aan de polder en zijn bewoners omstreeks 1800. Met deel 2, de geschiedenis van 1813 tot 1920. En dan nu deel 3, de periode 1920-1997. Waarin met de groot ste nauwkeurigheid onder andere de gebeurte nissen tussen de beide wereldoorlogen met de crisistijd worden beschreven. Dan de Tweede Wereldoorlog met de bezetting, het verzet, de onderduikers en als triest dieptepunt de totale afbraak van het zeedorp Petten in 1943. Het complete dorp verdween, om dezelfde reden dat de "Ouwe Helder" moest verdwijnen: het werd opgenomen in de Atlantikwall. Zoals we ook kunnen lezen dat in de oorlogsjaren Helderse vluchtelingen die een veilig heenkomen zoch ten dit ook in De Zijpe vonden. Vervolgens de bevrijding en de vrede, de wederopbouw van de landbouw, de veestapel en huisvesting. De mooie jaren vijftig, met de groei en de bekend heid die het gebied bij de toeristen kreeg, de enorme uitbreiding in de bloembollenteelt en het alledaagse leven in de dorpen. In het laatste hoofdstuk, van 1970 tot en met 1997, wordt op boeiende wijze geschreven over de welvaart, de 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 11