ERRATUM 111 COMITÉ RESTAURATIE REDDINGS MONUMENT Omdat het in 1935 onthulde Nationaal monu ment voor het Nederlandse reddingswezen, in Den Helder gewoon "het carillon" genoemd, dringend onderhoud behoeft, is er een comité gevormd dat zich gaat beijveren om te bevor deren dat het achterstallig onderhoud wordt weggewerkt. Er zal naar worden gestreefd dat bij de viering van het 175-jarig bestaan van het Nederlandse reddingswezen in 1999 het monu ment op het Helder der Zeeplein in volle glo rie dienst kan doen bij de dan te organiseren plechtigheden. Het uit zeven personen bestaan- Helaas is in het artikel: Het verhaal over een zwart schaap en een zwarte bok, van Harry van Loo, maart 1997, een aantal storende fouten geslopen: Blz. 96, 2e kolom, (krantenbericht dd januari 1930), moet zijn: (krantenbericht dd 9 januari 1930). Blz. 97, le kolom, regel 1 en volgend. De zin (met weggelaten fragment) moet luiden: De eerdervermelde heer J.F. Daamhouwer die onderzoek heeft gedaan naar het uit Duitsland afkomstige geslacht Reinbach, kwam op het spoor van Simon Reinbach en diens relatie tot notaris Bok in Den Helder. Blz. 97, 2e kolom. Eduard Willem Gerard Cesar Hidde Bok, Wyncot, moet zijn: Wyncote. de comité werd op 16 april jl. door wethouder J. Manderfeld geinstalleerd. Hierin hebben zit ting vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaat-schappij, het red dingsmuseum "Dorus Rijkers", de reddersver eniging "Moed, Volharding Zelfopoffering", de Helderse Historische Vereniging en de gemeente Den Helder, alsmede A. van der Linde (bouwkundig ingenieur) en W. Kalkman (historicus en mede-organisator). De belangrijkste taak van dit comité zal bestaan uit het verwerven van fondsen en medewerking om de restauratie van het monument tijdig te kunnen realiseren. Na Sail '97 en de Nationale vlootdagen in Den Helder zal die taak op volle kracht ter hand worden genomen. Voor nadere informatie: M.C. Kedde, directeur Nationaal Reddings museum "Dorus Rijkers", postbus 346, 1780 AH Den Helder telefoon 0223 618320 en/of de heer W. Kalkman, W. Barentszstraat 198, 1782 WL Den Helder, telefoon 0223 613036. Gary Willam, moet zijn: Cary William Maria Catharina Hercksen-Bok, moet zijn: Maria Catharina Harcksen-Bok. Blz. 99, 2e kolom, regel 15. 22-06-1968, moet zijn: 22-06-1860. Blz. 100, le kolom, regel 12 en volgend. De zin (met weggelaten fragment) moet luiden: Immers, volgens Ds. H. had Bok Sr. hem op 16-08-1870 verteld dat Willem te vlug "tot ver mogen en aanzien" had willen komen in Den Helder en in april 1871 had Bok Sr. verteld dat Willem reeds in 1863, (enz, enz.). Blz. 102, le kolom, regel 31. held, moet zijn: geld. Blz. 103, 2e kolom, 4e regel onder de foto. Het woord over weglaten. De abusievelijk getypte toevoeging geeft een geheel andere bete kenis aan de zin!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 3