135 vooral voor schoorsteenen en daken. Bijna geen huis of het heeft min of meer geleden. Inzonderheid hadden ook de lantaarnpalen veel te lijden; 't was onmogelijk de gaslichten, daar op geplaatst des avonds aan te houden, niet minder dan 126 waren er uitgewaaid. Dit ver oorzaakte bij de donkere lucht en den vreese- lijken wind een akelig gezigt als men naar bui ten zag. Overal op de straat ontmoette men den volgenden morgen stukken van pannen of schoorsteenen, onderscheidene daken waren zwaar beschadigd, en de metselaars hadden tijd noch rust. De telegraaflijn was gebroken. De jaagschuit en de stoomboot kwamen niet aan en de postkar van Haarlem arriveerde hier eerst 's namiddags 4 in plaats van 's morgens 7 ure. Gelukkig hoort men niet van ernstige ongeluk ken hier voorgevallen; enkele personen die in 't water vielen werden nog tijdig aan 't gevaar ontrukt. Maar niet zonder ijzing denkt men aan 't lot van zoveele schepelingen, die nabij deze kust hun dood in de golven vonden en die wei- ligt zooveel treurende betrekkingen achterlaten. De weemoed over zulke verschrikkelijke ram pen, wordt slechts getemperd door 't geloof aan eene hoogere beschikking van 't lot en 't leven der menschen en door de aangename blijken van opofferende liefde daar onze loodsen en zeelieden niet moede worden om, waar 't eenig- zins mogelijk is, met Gods hulp uitkomst en redding aan te brengen." Wierhoofd haven Den Helder LOEK DEUGD

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 27