UIT DE JAARGANGEN VAN DE HELDERSE EN NIEUWEDIEPER COURANT 133 "NIEUWSTIJDINGEN HELDER EN NIEUWEDIEP, 4 september 1858. - Heden wordt alhier de 18de verjaardag van Z.K.H. den prins van Oranje door het uitsteken van vlaggen, zoowel van de huizen der parti culiere als van de rijks- en gemeentegebouwen en van de schepen in onze haven plegtig gevierd. Ook werd heden morgen op het plein tegenover de westerkerk door het garnizoen parade gehouden. Bovendien zal hedenavond door verscheidene illuminatiën en eenige uitspanning aan het feest nog meerderen luister worden bijgezet. - Eergisteren heeft alhier een droevig ongeluk plaats gehad. Twee vletroeiers kregen twist en maakten daarbij, helaas! gebruik van hunne rie men, zoodat de een een zwaren slag ontving en in het water stortte. Ten gevolge van een en ander is deze man kort daarop overleden. De dader, die zich in handen van de policie bevindt, heeft eene vrouw en elf kinderen. MENSCHENVRIENDEN! Het is algemeen bekend, wat dezer dagen, in onze gemeente plaats vond, tusschen de Vletterlieden Jb. KOLDER en P. VAN DER WIELEN, welke gebeurtenis door de dagbla den breedvoerig is verspreid. Hulde doende aan de waarheid, mogen onder- geteekenden berigten, dat alleen het twisten over eenig werk oorzaak was, (naar men vermoedt) dat eerstgenoemde, na het ontvangen van een slag met een roeispaan, eenigen tijd daarna is overleden, waarom P. VAN DER WIELEN is gearresteerd en gevankelijk weggevoerd. Wat aanleiding tot dezen twist gaf, zij daargelaten, de noodlottige afloop is daarvan bekend, de gearresteerde zit in den kerker en laat eene behoeftige vrouw achter met elf kinderen, in eene woning waar de nood alreeds nijpt, de ellende grooter wordt: in één woord, waar, met het oog op den naderende winter, het gebrek zeker is. Van dat huisgezin is P. VAN DER WIELEN, Man, Vader en Broodwinner en wie weet hoe lang het zal duren, eer hij weder bij de zijnen zal terugkee- ren. In dien tusschentijd komt geen penning-tot- hen, zonder hulpe en wat zal het einde zijn bij zulk eene donkere toekomst? De ondergeteekenden doen een beroep op uwe menschlievendheid en noodigen u dringend uit, eene gifte voor dit huisgezin af te zonderen. Uwe gaven, groot of klein, zullen in dank wor den ontvangen, met de inzameling waarvan zij zich volgaarne belasten, terwijl door dit blad daarvan opgave zal worden gedaan. Nieuwediep 11 september 1858. VAN DEN BRUGH VAN STRIJEN Co., Kargadoors. T. GROEN, Wijkmeester. W.J. HIDDE BOK, Notaris aan den HELDER PUBLIEKE VERKOOPING De BURGEMEESTER der gemeente Helder, belast met het beheer der Strandvonderij, daar toe gemagtigd, zal op Woensdag, den 15 September 1858, des voormiddags ten 10 ure, ten overstaan van den Deurwaarder J.W. DE HEER, ten huize van den Heer d'ANCONA, in het Heeren-Logement aan den Helder, in het openbaar, ten behoeve der regthebbenden, verkoopen: de navolgende in zee opgevischte en aan het strand aangespoelde goederen, bestaande in 50 stuks zoo witte als gekleurde TULLE, 24 geborduurde lijfjes van Kinder jurken, 55 voorstukken van Overhemden, een Watervat, Sloep, Roerbalken, Wrakhout, bene vens zes Ankers, waarvan twee met Kettingen. De goederen liggen ter bezigtiging des morgens voor de verkooping aan den dijk bij het plein bij de Westerkerk, behalve de Ankers No. 3, 4, 5 en 6, welke liggen op het Hoofd bij den ingang der haven het Nieuwediep.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 25