beheerder van de RK-begraafplaats, die zijn vader M. (Marinus) Raaymakers opvolgde. De familie beheert al sinds 1950 de RK-begraaf plaats. Voor de familie Raaymakers was Henk Veldman Pzn. verschillende jaren doodgaver op de RK-begraafplaats, zoon van veehouder Veldman van "hoeve het Rietbosch", een voor malige boerderij gelegen tegenover restaurant Duinoord. OUD-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS DE TORP Veel ouder dan de RK-begraafplaats is de plek waar de Oud-Katholieken hun doden begroe ven: op de Torp, in de huidige woonwijk de Schooten. Deze geloofgemeenschap is ontstaan in het begin van de 18e eeuw, toen Nederlandse katholieken zich verzetten tegen de centralisa tie van Rome. De katholieken die de paus wel als opperste leider op aarde bleven erkennen zouden verder gaan als de Rooms-Katholieken. Waarom de OudKatholieken juist deze plek uit kozen voor hun doden is niet helemaal duide lijk. Wilden zij een eigen begraafplaats of was er een relatie met de kapel die vele jaren gele den op de Torp heeft gestaan en zelfs nog voor komt op een kaart van landmeter Sgrooten uit het jaar 1573. Vraag blijft wel waarom pastoor Heycamp daar is begraven op 10 september 1717 en "zijn dierbaar overschot op het Torps kerkhof bij de Schooten in het Buitenveld of Koegras onder een tallooze menigte en bitter ste zuchten ter aarde werd besteld en zijn graf jaren naderhand als de rustplaats eens heiligen bezocht werd", (zijn in stukken gebroken graf zerk kwam tevoorschijn bij het bouwrijp maken van woonwijk de Schooten in het jaar 1965). Want daarentegen werden de beide priesters. Brouwer (1682) pastoor voor de afscheiding met Rome, en Pastoor Willemsen (1777) van na de afscheiding, weer wel op de Algemene Begraafplaats begraven! Om de historische band te onderstrepen met de Oud-Katholieke kerk aan de Timorlaan zijn, na de inwijding van de kerk in de jaren zestig, deze beide graven met grafzerken naar de pas- torietuin achter de kerk overgebracht. Op ver zoek van de toenmalige pastoor Wijker gaf bur gemeester Rehorst daar zijn toestemming voor. In verband met de aanstaande verhuizing naar een nieuwe kerk aan de Annie Romein Verschoorlaan zijn de grafstenen inmiddels naar een nieuwe plek overgebracht. Op 4 oktober 1996 kregen de geestelijken een laatste rust plaats op de Algemene Begraafplaats, op het oude gedeelte, te midden van hun tijdgenoten. OPGRAVINGEN IN DE SCHOOTEN Het werd de hoogste tijd dat er in het voorjaar van 1965 onderzoek en afgravingen werden verricht ter plaatse van de Torp, ook wel bekend als "de Vlieberg". Nieuwbouw in het uitbrei dingsplan de Schooten had bijna de drie hectare grote terp bereikt. Vond er in 1964 al een onderzoek plaats, uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, een jaar later legde de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) de terp verder open. Het was vooral amateur-archeoloog dr. J. Westenberg, als bioloog/bibliothecaris werk zaam bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), die voor een onder zoek pleitte. Verder heeft de heer J.G.H. Bettink (huisarts in Den Helder), en de leraar geschie denis aan het Gemeentelijk lyceum de heer H. van Zon, zich met een aantal leerlingen tijdens de opgravingen verdienstelijk gemaakt. De terp was toen al niet meer dan een heuvel, onge veer duizend meter van het Noordhollands Kanaal. Het doel was onderzoek te doen naar de vroegste geschiedenis van de bewoners, van de eens zo belangrijke nederzetting want er heeft tenslotte een kapel gestaan. Van een plek die in vroeger tijden diende om mens en dier bescherming te bieden tegen watervloeden. Interessant was dat de onderzoekers daarbij ook de resten vonden van de begraafplaats van de Oud-Katholieken, waarvan bekend is dat zij of op de Algemene Begraafplaats werden begra ven, of op de Torp in de Schooten. Ten tijde van het onderzoek schreven de regionale kran ten dat "er grafstenen en tal van schedels en beenderen werden blootgewoeld die er op dui den dat men op de vroegere begraafplaats aan

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 23