DE BEGRAAFPLAATSEN VAN DEN HELDER EN HUISDUINEN (4) REGLEMENT j „SINT JCSEPfi" I ROOMS-KATHOLIEKE EN OUD- KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS Bij alle verworvenheden die de Rooms- Katholieke gemeenschap in Den Helder tot 1917 had weten te bereiken was er een die pas toor Paulus Joannes van Beuzekom (pastoor van de OLVOO parochie in de Jan in 't Veltstraat van 1917-1928) ernstig miste. Zowel in Amsterdam als in Egmond had hij als kape laan parochianen ten grave zien dragen op een katholieke begraafplaats, begeleid door een troostrijk "In paradysum deducant te angeli". Hij had de graven gewijd en met verwanten en vrienden aan de groeve gebeden en gezongen. Maar in Den Helder was er, het gemis van een eigen RK-begraafplaats. Er was wel eens een vermogend katholiek geweest, zoals Stephan Janzen (met zijn broer Johan een groot aanne mer, naar beiden is de Janzenstraat vernoemd) die in het jaar 1886 de toenmalige pastoor Klauwers van de Petrus en Pauluskerk grond aanbood voor dat doel. De meeste parochianen vonden toen nog een zekere aantrekkelijkheid aan de beaarding die in de kerk of het sterf huis plaats vond. Daar vond dan de absoute (gebeden bi j de lijkkist) plaats waarbij de pries ter gewijde aarde bij de overledene in de kist deponeerde, in tegenwoordigheid van familie leden en vergezeld van een korte predikatie. Een plechtigheid die in de gegeven omstan digheden steeds weer diepe indruk maakte, voordat de overledene naar de Algemene Begraafplaats werd gebracht, overigens zonder dat daar liturgische handelingen werden ver richt. EEN EIGEN PLEK Nog geen maand nadat pastoor Van Beuzekom op 1 november 1917 in de nieuwe kerk aan de Jan in 't Veltstraat was geïnstalleerd, keek hij uit naar een geschikte lokatie voor een begraaf plaats. Met de heren R. van Os en R. Luijckx ging de tocht naar de polder het Koegras, ten zuiden van Den Helder. Al gauw kwamen zij tot de conclusie dat het terrein waar nu de RK- begraafplaats is, het meest geschikt zou zijn. Omdat het stuk land aan het Departement van Oorlog behoorde werd door de pastoor aan de opzichter van de fortificatiën om inlichtingen gevraagd. Hij was een oude bekende uit de vroegere standplaats van de pastoor, de parochie Sint-Anna in Amsterdam. De opzichter zegde hem alle steun toe. Niets leek erop dat de aan- VOOR DE ROOMSCH-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS TE DEN HELDER. 127 DRUKKERIJ EN BOEKHANDEL „HET NOORDEN" - DEN HELDER Titelpagina van februari 1939 bron: kerkarchief OLVOO en Petrus en Pauluskerk

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 19