125 In 1867 verbood Haarlems bisschop, monseig neur G.P. Wilmer, de deelname van dames aan de kerkelijke zangkoren. Zijn motivatie voor deze beslissing wist ik niet te achterhalen maar het werd beslist niet in dank afgenomen. Bovendien dreef het de kerkbesturen op kosten want veel meerstemmige muziek kon niet meer worden gebruikt en diende te worden vervan gen. In 1868 richtte ook het koor zich met een verzoek om financiële bijstand tot het parochie bestuur. In verband met de gewijzigde situatie werd een nieuw Reglement voor het koor vastgesteld. Artikel 2 bepaalde dat "het koor bestaat uit enke le mannelijke leden die den ouderdom van 18 jaar bereikt hebben". Om lid te worden diende men eerst een proef van bekwaamheid af te leg gen voor den directeur waarna de aanneming geschiedde door ballotage. Deze ballotage ver eiste de aanwezigheid van minstens 2/3 van het aantal leden doch de meerderheid van stemmen was voor opname in het koor voldoende. Het bestuur bestond uit de president, vice-presi- dent, secretaris, penningmeester, directeur en organist. President was de pastoor die in alles een beslissende stem had. Directeur en organist werden permanent benoemd. De overige drie bestuursleden traden jaarlijks af doch waren her kiesbaar. Dit geschiedde op de eerste vergade ring na het Ceciliafeest. Drie maanden vóór dit feest werden twee leden gekozen die met het bestuur gezamenlijk beraadslaagden over de wijze van potverteren en hielpen dit feest voor te bereiden. De potvertering werd gehouden op de zondag, het naast bij het Ceciliafeest, vóór de aftreding van het bestuur. Dit reglement dat op 3 februari 1868 werd vastgesteld, trad op 1 mei d.a.v. in werking en zou vele jaren van kracht blijven. In 1866 werd Pieter Schilder als lid toegelaten en twee jaar daarna Johannes Meijer. Laatst genoemde bracht het tot vice-president en diri gent van het koor. Op 24 september 1916 her dacht Pieter Schilder zijn 50-jarig jubileum als zanger. Vierde "vader Leewens alias Speulman" indertijd zijn gouden feest als lid van het koor Kerkgracht Petrus en Pauluskerk, door Kees Doolaard

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 17