Helderse Historische Vereniging Secretariaat: Middenweg 71 1782 BB DEN HELDER ,nr i tggböept}; Dit blad is een uitgave van de HELDERSE HISTORISCHE VERENIGING Verschijnt 4x per jaar. Voor zover de voorraad strekt zijn exemplaren van het verenigingsblad verkrijgbaar a 5,- per exemplaar. Aan te vragen bij het secretariaat. Druk: Dinky Druk b.v. De statuten van de vereniging liggen voor de leden, na telefonische afspraak, ter inzage bij het secretariaat. Bankrekening 67.33.64.976 ten name van de Helderse Historische Vereniging bij de ING Bank te Den Helder. Postrekening bank: 17410. De contributie bedraagt 25,- per verenigingsjaar, van 1 juli t/m 30 juni. CONTACTADRESSEN WERKGROEPEN: Fotocollages en verspreiding blad: J.C.D. Launspach, Sparrenstraat 1, 1783 GT Den Helder, tel. 619311 Grafmonumenten A. Boon, Brakkeveldweg 42, 1782 AH Den Helder, tel. 612191 Bibliotheek en archief: Mevr. A. Limonard, Julianaplein 29, 1781 HA Den Helder, tel. 621595 Video-werkgroep: H.J. Nieuwenhuizen, Praamstraat 67, 1784 NB Den Helder, tel. 630280 Presentatie: Mevr. N. Naviglio-Simonse, J. Verfailleweg 36, 1783 BC Den Helder, tel. 616036 INLEVEREN KOPIJ: Kopij voor het blad wordt gaarne tegemoet gezien bij de redactie van "Levend Verleden", Javastraat 108, 1782 DG Den Helder. BESTUUR: Voorzitter: A. Boon tel. 0223 - 612191 Secretaris: Mw. M.A.P. Kuys - Snelleman Middenweg 711782 BB Den Helder tel. 0223 - 619887 Penningmeester: Th. Michels tel. 0223 - 621010 Lid: HJ. Nieuwenhuizen tel. 0223 - 630280 Lid: L.P. Ohhens tel. 0223 - 616161 Lid: LJ.M. Spetter tel. 0223 - 613747 Lid: J. Sweep tel. 0223 - 630965 REDACTIE "LEVEND VERLEDEN": Drs. J.T. Bremer tel. 0224 - 221569 M.MJ. Hoogenhosch tel. 0223 - 621919 R. Schendelaar tel. 0223 - 630077

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1996 | | pagina 1