Helderse Historische Vereniging Secretariaat: Middenweg 71 1782 BB DEN HELDER Dit blad is een uitgave van de HELDERSE HISTORISCHE VERENIGING Verschijnt 4x per jaar. INLEVEREN KOPIJ: Kopij voor het blad wordt gaarne tegemoet gezien bij de redactie van "Levend Verleden", Javastraat 108, 1782 DG Den Helder. Zevende jaargang nr. 4, juni 1995 Voor zover de voorraad strekt zijn exem plaren van het verenigingsblad verkrijgbaar a 5,- per exemplaar; nr. 3 en 4 (dubbel nummer) van de tweede jaargang a 5,- Aan te vragen bij het secretariaat. Druk: Dinky Druk b.v. De statuten van de vereniging liggen voor de leden, na telefonische afspraak, ter inzage bij het secretariaat. Bankrekening 67.33.64.976 ten name van de Helderse Historische Vereniging bij de ING Bank te Den Helder. Postrekening bank: 17410. De contributie bedraagt 25,- per verenigingsjaar, van 1 juli t/m 30 juni. CONTACTADRESSEN WERKGROEPEN: Fotocollages en verspreiding blad: J.C.D. Launspach, Sparrenstraat 1, 1783 GT Den Helder, tel. 19311 Grafmonumenten: A. Boon, Brakkeveldweg 42, 1782 AH Den Helder, tel. 12191 Bibliotheek en archief: Mevr. A. Limonard, Julianaplein 29, 1781 HA Den Helder, tel. 21595 Video-werkgroep: H.J. Nieuwenhuizen, Praamstraat 67, 1784 NB Den Helder, tel. 30280 Presentatie: Mevr. N. Naviglio-Simonse, J. Verfailleweg 36, 1783 BC Den Helder, tel. 16036 BESTUUR: Voorzitter: J.A. Zegel tel. 02230 - 15303 Secretaris: Mw. M.A.P. Kuys - Snelleman Middenweg 71, 1782 BB Den Helder tel. 02230 - 19887 Penningmeester: Th. Michels tel. 02230 - 21010 Lid: A. Boon tel. 02230 - 12191 Lid: H.J. Nieuwenhuizen tel. 02230 - 30280 Lid: L.J.M. Spetter tel. 02230 - 13747 Lid: A.J. van Wolferen tel. 02230 - 16981 REDACTIE "LEVEND VERLEDEN": Drs. J.T. Bremer tel. 02242 - 1569 M.M.J. Hoogenbosch tel. 02230 - 21919 R. Schendelaar tel. 02230 - 30077

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1995 | | pagina 1