GEMEENTEVLAG VAN DEN HELDER VASTGESTELD OP 2 OKTOBER 1962 10 De uitnodiging om aan deze hul diging deel te nemen vond veel weerklank, maar de vraag was, hoe ziet de gemeentevlag er uit en waar halen we die vandaan? Gemeentesecretarissen, archiva rissen en historici raadpleegden de archieven hunner gemeenten, maar meestal zonder succes. Men wendde zich om informatie tot de fabri kanten van vlaggen maar deze hadden handen te kort en konden aan de vraag niet voldoen. Anderen wisten niet beter te doen dan een afbeelding van hun door de Hoge Raad van Adel vastgestelde wapen in kleur aan te bren gen op een wit vlaggedoek. Zo deed ook onze gemeente, ofschoon zij al eerder met de gedachte aan een eigen vlag speelde. Op 11 november 1936 ontving het college van Burgemeester en Wethouders een viertal ont- werp-vlaggen van de gemeente en de stad Den Helder, overeenkomstig de kleuren in het wapen der gemeente. De ontwerpen A, B, C en D telden ieder drie gele banen op een veld van rood in verscheidene verhoudingen van breedte. Het meest geprefereerde ontwerp was ontwerp C, bestaande uit 4 banen rood van elke 7/40 en 3 banen geel van elk 1/10. Ofschoon deze ontwerpen ieder beantwoord- Bij gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van Hare Majesteit koningin Wilhelmina op 6 november 1938 werd een nationaal comité belast met de voorbereiding van de festivi teiten. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nam een aan deel in de werkzaamheden. Er werd een huldiging voorbereid die op de Dam in de hoofdstad zou worden gehouden en waaraan alle gemeenten zouden deelnemen. Van alle gemeenten zou een deputatie met de eigen gemeentevlag zich verzamelen in het Amsterdamse stadion om vandaar in optocht en onder muzikale bege leiding op te trekken naar het paleis op de Dam. De nog betrekkelijk jonge gemeentevlag van Den Helder met vier rode banen (donker grijs) en drie gele banen (licht grijs), alsmede twee gekruiste ankers aan de z.g. broekzijde.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1994 | | pagina 10