Eerste bestrating in Spoorstraat aangelegd Den Helder 1850 - 1890: een demografische en economische verkenning Wie in het ten einde spoedende seizoen van uit de Spoor- of Keizerstraat het Spoorwegstation wilde bereiken vond daar heel dikwyls een modderigen, voor dames haast onbegaanbaren weg? 't Mag daarom als een belangryke ver betering gelden dat door de goede zorg van het Gemeentebestuur een bestrating is aangelegd van de ryweg langs het Hotel Bellevue naar het Stationsplein. Kleine diensten onderhouden de vriendschap, zegt het spreekwoord, en ook deze schynbaar niet gewichtige dienst, aan T publiek bewezen, zal ongetwyfeld door zeer velen, vooral bij nat weder, gewaardeerd worden. Vry van sjouwen en ook voordelig, is een Vat Duinwater, van D. Makelaar, Kuiperstraat. 22 April 1893. Te Huur. een Bovenhuis voor een klein gezin a F 1,50. Adres Koningstraat 3. Te Huur. Een bovenwoning a 75 cent per week. Bureau van dit blad. Spelling letterlijk overgenomen door de heer J. Leen. (Uit het "Vliegend Blaadje" van Woens dag 22 maart 1893) De schenkingenlijst in ons decembernummer van 1993 bevatte o.a. een studie over de be schreven historie betreffende Den Helder door ons medelid, de heer Ruud Claessen. Het betreft een demografische en economisch- historische verkenning over de periode van 1850 - 1890 met tabellen en grafieken uitgebracht aan de vakgroep economische en sociale ge schiedenis van de gemeentelijke universiteit van Amsterdam. De schrijver belicht het verloop van het inwonertal van onze gemeente tussen 1850 en 1890 door middel van een reconstruc tie van de werkgelegenheids-structuur van de stad. Een tijdsbestek dat gedeeld kan worden in de periode 1850 - 1870, waarin Den Helder ver stedelijkte door de toename van de bevolking en de toename van de werkgelegenheid, en de periode 1870 - 1890 waarin de groei van de bevolking achterbleef bij de toename van de landelijke bevolking, veroorzaakt door de terug loop van de werkgelegenheid na de opening van het Noordzeekanaal. Terwijl onze stad in die perioden van zijn stu wende economische sectoren (de havenwerk gelegenheid in verband met de koopvaardij) ver loor, versterkte zich de werkgelegenheid van wege de overheid, met name de marine. Deze ontwikkeling en de gunstige ontwikkeling van de visserij behoedde Den Helder in de jaren tachtig van de negentiende eeuw voor een drei gende economische dood. Voor hen die geïnte resseerd zijn in de ups en downs van onze woon plaats een interessant en aanbevelenswaardig werk waarmee wij de samensteller gaarne geluk wensen. M.M.J.H. 65 Speent ma»

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1994 | | pagina 9