LAiPEHKATOEH J. VAN WILLIGEN. 10 pak Lampenkatoen f 5,50. 5 f 3,00. 1 f 0,65, 60 Van mevrouw J. Hoogerwerf-Folmer te Ber gen: Getuigschrift Burger-Avondschool D.C. Folmer, geboortebewijs A.C. Sipkens 18 juni 1868, inschrijving huwelijk G. Folmer met A.C. Sipkens 24 juli 1895, lijst geboortedata, etc., diverse personen w.o. D. Folmer, 1785 - 1851. Van mevrouw B. Veth: diverse schoolfoto's (school 4). Van de heer en mevrouw Van Praag-Krijgs man: dertien glasplaatdia's (8x8 cm) met re clame-teksten, gebruikt in de Helderse biosco pen gedeeltelijk vervaardigd (geschilderd) door Frans Neyts. Van de heer B.J. v.d. Veer: overzichtsfoto van de bloemententoonstelling "Boltha" (vervaar digd door Chef Kreuger). Van de heer W. van Lieshout, oud marinefo tograaf te Den Helder: 2 albums met foto's en 128 losse foto's van parades, commando-over drachten, marineluchtvaartdienst (o.a. Nieuw Guinea), reglement krijgstucht, kledingrant- soenkaart en passagierkaart. Van der heer A. van Loo uit Rijswijk: foto's van kinderen en begeleiding van het Weeshuis aan de Kerkgracht (1921). Van mevrouw V. van Praag-Krijgsman: - Koperen beeltenis van Dirk Bakker, koper slager en later juwelier te Den Helder (door hem zelf vervaardigd); - Drie penningen en een lauwertaktrofee van gewonnen prijzen op muziekconcoursen, resp. 1949, 1951, 1952 en 1950 door musicus/- muziekleraar A. Krijgsman. - Negen herdenkingspenningen/plaquettes van rally's en toertochten per motorfiets van Adriaan Bakker, directeur van de Helderse bioscopen. Van de heer M. Beers: diverse foto's van Den Helder, waaronder 4 groepsfoto's van het poli tiekorps compleet met namen; tevens toestem ming tot het vervaardigen van kopieën van fo to's uit zijn privé-bezit. Van de heer C. Rondel: catalogus van de ten toonstelling van de Helderse Kunstliga in 1993. 1 Exemplaar van het blad d'Orient van 18-02- 1933 Zeven Provinciënnummer. Van de dames E.A.M. de Josselin de Jong-Oli- vier en M.J. Nederlof-Olivier uit de nalaten schap van hun vader, de schout-bij-nacht KM J.S.C. Olivier te Oegstgeest: - naamboek Koninklijke Marine 1940 - Nieuwediep en het Instituut, door Q.Z. (1929) - gedenkboek reünie K.I.M. 1854 - 1904 - gedenkboek K.I.M. 1854 - 1929 - gedenkboek K.I.M. 1854 - 1954 - verslag reüniefeesten oktober 1954 - verbleekte films, door de oud-zeeofficier G.F. Tydeman (1937) - brochure Karei Doormanfonds (1945 of 1946) - De Stoomvaartmaatschappij "Nederland" in Wereldoorlog II (1951) - Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Ne derlanden in woord en beeld (1750 pagina's tekst en foto's) (1938) - Andrees Atlas der gehele wereld, compleet met register (Duitse uitgave) - De bloedstrijd onzer vaderen tegen Spanje, door P. Vergeers (jaartal onbekend). voor alle soorten branders. L 87-88. WESTSTRAAT L 89-90.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1994 | | pagina 4