80 199, 1859: 269, 1860: 285. Daarvan zijn er 204 geladen met steenkool uit Engeland en 64 met hout uit Noorwegen. Voor handelaren te Edam zijn te Helder 121 schepen met hout uit Noorwegen/Oostzeegebied binnengekomen. De stoomsleepdienst door het Noordhollands kanaal van en naar Amsterdam (Boelen en De Haas, met 6 schroefsleepboten) verzekert aan '"s Rijks zeemagt en aan de koopvaardijvloot een veel geregelder en sneller overtogt langs het Noord-Hollandsch kanaal, dan door de tus- schenkomst van de paarden-jaagdienst immer mogelijk was". In 1860 worden 569 schepen door het kanaal gesleept. Ook de twee stoomslepers aan het Nieuwe Diep van P. van Vlissingen hebben meer werk: 416 schepen worden naar zee en 364 uit zee gesleept. ONDERWIJS Twee openbare lagere scholen worden door de schoolopzieners afgekeurd, want ze zijn "scha delijk voor de gezondheid", wat meestal te klein betekent. Het geven van meer uitgebreid lager onderwijs (MULO) wordt geheel aan de particuliere sector overgelaten. Zo is er in de Juttersstad zo'n school "voor verder voortge zet onderwijs in de levende talen en in de wis- en natuurkunde" met twee onderwijzers en 40 leerlingen (allen jongens) per juni 1860. Onderwijzer P. Rijkers krijgt een staatspen sioen van 966. Hem "viel na zijn ontslag de onderscheiding te beurt, van door Z.M. te wor den begiftigd met eenen zilveren medaille, ter zake van zijne trouwe en ijverige vervulling der betrekking van onderwijzer gedurende vijf tig jaren". De zeevaartschool van A.J. Leyer heeft 25 leerlingen, waarvan er zeven "een voldoend examen voor de commissie tot het examen van varenslieden te Amsterdam heb ben afgelegd". Aan de lagere industrieschool hebben 53 jongelingen onderwijs genoten, de tekenschool telt 37 leerlingen; de gemeente verstrekt hiervoor uit de gemeentekas 200 als jaarwedde voor de onderwijzer en ze zorgt voor een lokaal. Het bestuur van de Traditiekamer Rijkswerf zoekt: uniformen, foto's en/of voorwerpen uit de jaren '60-'70 of voorgaande jaren van: een bode, de werfpolitie, marinewakerskorps (thans marinebeveiligingskorps) en de rijkswerfbrand weer (thans korps marinebrandweer). Inlichtingen s.v.p. bij de heer K. Kooij tel. 15451. Dinsdags in de Traditiekamer tel. 56801. Tevens is verkrijgbaar een set van 6 prentbrief kaarten over de Rijkswerf a f. 4,- bij de heer W. Philips, tel. 18993 of dinsdags in de Tradi tiekamer tel. 56801. Het hierbij afgebeelde setje prentbriefkaarten is o.m. verkrijgbaar in de Traditiekamer van de Rijkswerf

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1994 | | pagina 24