79 in de Nieuwstad. Tenslotte gaat 2298 naar het vernieuwen van de over het Helders kanaal gelegen Postbrug. In de haven Nieuwediep is het plankierwerk verlengd (tot 1580 el) en gedeeltelijk vernieuwd. De dijk wordt voor 10.000 gulden versterkt met zware stenen. "Tussen het Wierhoofd aan het Nieuwediep en dijkpaal nr. 10 is op de buitenglooijing van den Helderschen Zeedijk, door het Departe ment van Oorlog, eene kustbatterii aangelegd, waartoe de dijkglooijing opgenomen en her- legd is op het buitenloop dier batterij". Stormen Van 27 op 28 februari en op 28 mei, toen de grootste windkracht gemeten werd sinds de opstelling van de wind(druk)meter te Helder in 1849, woeden stormen. In 1860 wordt het Meteorologisch Observatorium uitgebreid. Konijnen "Het voor den helm en de begroeiing der dui nen zoo schadelijk konijn was in 1860 nog zeer menigvuldig" ook bij Den Helder. Daar tegen zijn niet nader omschreven speciale maatregelen getroffen. "Intusschen vertrouwt men dat de gevallen sneeuw gunstig op de uit- roeijing van 't konijn zal gewerkt hebben". WEGEN "In de gemeente Helder vorderde het dempen van slooten, het ophoogen van terreinen en het bestraten van grachten, straten en stegen een som van 12.500". Het bestraten van de nieuwe weg naar de algemene begraafplaats vraagt 3500. LANDBOUW De uitkomsten zijn dit jaar niet zo gunstig van wege de ongewoon natte weersgesteldheid, koude en stormen in het voorjaar. De vee houderij en zuivelbereiding hebben daar min der van te lijden dan de akkerbouw, "deels omdat van de weersgesteldheid minder nadeel werd geleden, deels door de hogere prijzen voor hare producten". Veestapel 282 paarden, 1347 runderen, 3762 schapen, 6 varkens, 11 bokken en 19 geiten. De uitvoer van vee naar Engeland vanaf Den Helder omvat 929 runderen en 23.255 schapen. Vooral de export van schapen is sterk toegenomen, want in 1856 betrof het nog maar 13.076. De prijs van ongebuild tarwebrood en rogge brood gaat enigszins omhoog in 1860, respec tievelijk van 24 naar 25 en van 11 naar 12 cent per stuk. VISSERIJ "Van de aan den Helder ter afslag aangebo den visch buitengaats verkregen en door elders wonende visschers aangebragt, wordt de vol gende waarde opgegeven: kabeljaauw 24.069,00 schelvisch 32.236,00 groote schol 21.531,00 kleine schol 9.381,50 bot 2.700,25 rog 3.191,50 panharing 4.760,00 tarbot/tong/schar 2.508,50 totaal: 100.377,75 "In deze opgaaf zijn niet begrepen de hoe veelheden visch, dagelijks aangevoerd, die zonder afslag zijn verkocht, evenmin als visch welke particulieren aan de schuiten koopen of de visschers zeiven uitventen". Uit de bewaar plaats van oesters te Helder zijn ongeveer 800.000 stuks verkocht tegen gemiddeld 10 gulden de duizend. HANDEL en NIJVERHEID De werklonen van de Helderse ambachtslie den zijn 6 tot 7,80, van sjouwerlieden 5,40 tot 6, per week en zomer en winter. De Kamer van Koophandel en Fabrieken houdt op 23 november een verkiezing. Van de 189 leden nemen er 32 deel; de drie aftredende leden, J.E. Janzen, D. de Lange en A.J. van Kelck- hoven, worden herkozen. Het aantal ingeklaarde schepen (incl. in bal last) te Helder blijft stijgen: 1855: 144, 1857:

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1994 | | pagina 23