77 Deze historische foto herinnert aan de jaren waarin onvergetelijke figuren als Zwaan en Nebbeling woonden in dit karakteristieke huis, dat in later jaren in een bescheiden aula zind: 326, Remonstrants: 7, Christelijk Afge scheiden (de latere gereformeerden): 249, Rooms-Katholiek: 3.197, Oud-Katholiek: 279, Israëlitisch: 339 en Geen: 3. Vooral dat laat ste cijfer is, voor huidige begrippen, heel op vallend. PROVINCIE Voor het kiesdistrict Helder is A. Swaan lid van Provinciale Staten. Na zijn overlijden in 1859 wordt hij opgevolgd door C. Bakker Bz. PS dringen weer aan op een spoorlijn Nieu- wediep-Amsterdam, maar dat zal nog even duren. GEMEENTEBESTUUR De eerdergenoemde C. Bakker Bz. wordt her kozen als lid van de gemeenteraad. Door de in de vorige aflevering al vermelde schenking van "eenige duingronden, toebe- hoorende aan den Heer Mr. P. Loopuyt" kan dit jaar de algemene begraafplaats aanmer kelijk vergroot worden. Tevens vindt, in juni, de aanbesteding plaats "voor het maken van een aardenbaan voor een nieuwen weg naar de begraafplaats over de landerijen in den Huisduiner polder, daartoe reeds in 1859 aan gekocht". Voor het jaar om is zijn de weg en een toegang gereed. Men wil nog een woning voor de "gravenmaker" bouwen. "Vermits de begraafplaats der Israëliten naast de algemee- ne begraafplaats gelegen is, werd bij het maken van den nieuwen weg tegelijk een nieuwe zij weg naar die begraafplaats aangelegd". Ook het Israëlitisch kerkbestuur heeft het voorne men die begraafplaats te vergrooten en te verbeteren". In 1860 worden 284 "lijken be graven op de algemene, waarvan 96 kosteloos, en 5 op de Israëlitische begraafplaats". GEMEENTEFINANCIËN Vooral de verbruiksbelastingen spekken de ge meentekas met 90.000. De grootste opbrengst is van "binnenlands gedistilleerd" (vooral jene ver), te weten 43.900. De totale uitgaven van de gemeente bedragen bijna 137.000 (Alk maar: 145.000). Relatief grote uitgavenpos ten zijn: onderwijs en armwezen, naast 30.410 aan buitengewone uitgaven. GEZONDHEID Het provinciebestuur omschrijft de algemene werd getransformeerd

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1994 | | pagina 21