HEDENDAAGSE HISTORISCHE VOORVALLEN HET GEBEU ►EN HELDER DER 76 speciaal bijeengejut voor onze vele relaties buiten Den Helder - Café "Postbrug" op de hoek van het Ko ningsplein en de Loodsgracht werd eind de cember 1993/begin januari 1994 gesloopt om plaats te maken voor een open jongerencen trum. - Op 9 januari 1994 heeft de laatste kerkdienst plaatsgevonden in de in 1915 ingewijde Lutherse kerk in de Wezenstraat. De nog maar kleine groep Lutheranen sluit zich aan bij de Samen-Op-Weg-gemeente in Nieuw Den Helder. Voor het leegkomende gebouw in de Wezenstraat is nog geen bestemming bekend. - Schreven we in ons vorige nummer, dat de Huisduiner kerk is verkocht en zal worden ondergebracht in een aparte beheersstichting, inmiddels kunnen wij melden, dat deze stich ting is opgericht, waarin ook onze H.H.V. is vertegenwoordigd door een Huisduiner lid, te weten onze voorzitter de heer J.A. Zegel. HELDERSE JAREN 1851-1875 Uitbreiding begraafplaats Veel strandingen Kustbatterij op de Dijk Aflevering 10 - 1860 Groei Visafslag De eerste MULO BEVOLKING Voor het Provinciaal Verslag over 1860 zijn de gegevens van de volkstelling van 1859 nog niet beschikbaar. Er werd alleen een, voorlo pig, totaalcijfer gegeven: van 14.106 naar 14.316 (wettig, niet feitelijk). Wel is de ver deling naar kerkgenootschappen in 1859 be kend: Nederl. Hervormd: 9.391, Waalsch Her vormd: 26, Episcopalen: 3, Evangelisch Lut hers: 219, Hersteld Luthers: 277, Doopsge- De Huisduiner kerk met de in de zomer van 1993 aangelegde sierbestrating in het kader van een landelijke straatmakerswedstrijd. Op de achtergrond het Beatrix Hotel (Foto: J.W. van Meer) door dr. L.F. van Loo

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1994 | | pagina 20