BESTUURSMEDEDELINGEN SAMENWERKING BIJ DE ORGANISATIE VAN DE OPEN MONUMENTENDAG 1994 Vanuit het Gemeentebestuur bereikte ons het verzoek tot medewerking aan de organisatie van Open Monumentendag 1994. In gesprekken met bestuurders en ambtenaren van de Gemeente werd afgesproken dat de Helderse Historische Vereniging de coördinatie op zich zal nemen van dit evenement, zoals dit in het verleden gebeurde in samenwerking met het Plaatselijk Comité. Hierin zijn de deelnemende disciplines vertegenwoordigd. In een op korte termijn te houden gesprek met genoemd Comité zal een werkplan op tafel dienen te komen. U blijft op de hoogte. In de bestuurssamenstelling heeft zich een wij ziging voorgedaan. De heer A. van Brenkelen heeft gemeend zijn functie te moeten neerleg gen teneinde eventuele belangenverstrengeling nu en in de toekomst te vermijden. In het be stuur is dus een vacature ontstaan waarvoor wij naarstig op zoek zijn naar een kandidaat die wij op de volgende vergadering aan u hopen voor te stellen. Van het vierde deel uit de Historische reeks "Van Helder Buyrt tot Oud Den Helder", zijn we aan de tweede druk bezig. De voorraad be gint klein te worden en daar het bestuur heeft besloten geen derde druk te laten volgen, doen wij een laatste oproep uitgaan naar de leden. Voor leden bedraagt de prijs van het boekje f. 15,00. Op het secretariaat en bij onderstaande adressen zijn, zolang de voorraad strekt, boek jes verkrijgbaar: J.A. Zegel Badhuisstraat 96c tel.: 15303 Ook in Den Helder zal aandacht worden ge schonken aan de dichter Piet Paaltjens, in het dagelijks leven Fran§ois Haverschmidt 1835- 1894). Hoewel nog geen vaste plannen zijn ge maakt, zijn er voldoende ideeën voorhanden om, honderd jaar na zijn overlijden, een inte ressante herdenking van de dichter op te zet ten. Waar mogelijk zal de Helderse Historische Vereniging participeren. In verband met de restauratie van de Huisduiner kerk, zoekt het Stichtingsbestuur van de kerk foto's of ansichtkaarten van het interieur. Con tactadres: J.A. Zegel, Badhuisstraat 96c, tele foon 15303. Op 14 april a.s. wordt in de grote collegezaal van het Koninklijk Instituut van de Marine door de heren Römer en Reeser een lezing gehou den met als onderwerp de geschiedenis van Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau. De lezing begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. \Q G. Hakkenes Kersje Visserstr. 5 tel.: 31818 A. van Wolferen Bremstraat 24 tel.: 16981 A. Boon H. Baskeweg 265 tel.: 60296 Th. Michels Boerhaavestraat 36 tel.: 21010

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1994 | | pagina 2