Helderse Historische Vereniging Secretariaat: Middenweg 71 1782 BB DEN HELDER Dit blad is een uitgave van de HELDERSE HISTORISCHE VERENIGING Verschijnt 4x per jaar. INLEVEREN KOPIJ: Kopij voor het blad wordt gaarne tegemoet gezien bij de redactie van "Levend Verleden", Javastraat 108, 1782 DG Den Helder. Zesde jaargang nr. 3, maart 1994 Voor zover de voorraad strekt zijn exemplaren van het verenigingsblad verkrijgbaar a 5,- per exemplaar; nr. 7 (dubbelnummer) a 10,- Aan te vragen bij het secretariaat. Druk: Dinky Druk b.v. De statuten van de vereniging liggen voor de leden, na telefonische afspraak, ter inzage bij het secretariaat. Bankrekening 67.33.64.976 ten name van de Helderse Historische Vereniging bij de ING Bank te Den Helder. Postrekening bank: 17410. De contributie bedraagt 25,- per verenigingsjaar, van 1 juli t/m 30 juni. CONTACTADRESSEN WERKGROEPEN: Fotocollages en verspreiding blad: J.C.D. Launspach, Sparrenstraat 1, 1783 GT Den Helder, tel. 19311 Grafmonumenten: A. Boon, Hendrik Baskeweg 265, 1785 MH Den Helder, tel. 60296 Bibliotheek en archief: Mevr. A. Limonard, Julianaplein 29, 1781 HA Den Helder, tel. 21595 Video-werkgroep: R.G. Koningstem, Joubertstraat 47, 1782 SC Den Helder, tel. 21832 Presentatie: A. Heuvelmans, Violenstraat 2c, 1782 KC Den Helder, tel. 18470 BESTUUR: Voorzitter: J.A. Zegel tel. 02230 - 15303 Secretaris: Mw. M.A.P. Kuys - Snelleman Middenweg 711782 BB Den Helder tel. 02230 - 19887 Penningmeester: Th. Michels tel. 02230 - 21010 Lid: A. Boon tel. 02230 - 60296 Lid: H.J. Nieuwenhuizen tel. 02230 - 30280 Lid: AJ. van Wolf eren tel. 02230 - 16981 REDACTIE "LEVEND VERLEDEN": Drs. J.T. Bremer tel. 02242 - 1569 C.A. Dekkers tel. 072 - 117998 M.M.J. Hoogenhosch tel. 02230 - 21919 H.J. Rondel tel. 02230 - 12662

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1994 | | pagina 1